Hrazení nákladů za poskytnutí informace

Požadované informace nebo soubory informací poskytuje Ministerstvo životního prostředí žadatelům bezúplatně s přihlédnutím k nabývání zkušeností při koordinaci propojení předpisů zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úhrady nákladů spojených s vyhledáváním informací za každou hodinu započaté práce, přímých nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za poskytnuté informace jednomu žadateli částku 200 Kč.