Hraniční vody

Státní hranice České republiky jsou z více než 30 % tvořeny vodními toky a vodní toky, které státní hranice křižují, odtékají z velké většiny do sousedních států (tj. do Německa, Polska, Rakouska a Slovenska). Proto je vzájemná spolupráce České republiky se sousedními státy na hraničních vodách mimořádně důležitá. Za tyto vody jsou podle dvoustranných smluv pokládány vodní toky, jimiž probíhají státní hranice, povrchové i podzemní vody, které státní hranice protínají a vody se státními hranicemi sousedící, pokud případná vodohospodářská opatření mohou nepříznivě ovlivnit vodní poměry na území druhého státu.

Spolupráce České republiky na hraničních vodách se sousedními státy je upravena dvoustrannými mezistátními či mezivládními smlouvami a dohodami. Jejich naplňování zajišťují dvoustranné komise pro vodohospodářské otázky na hraničních vodách, popřípadě zmocněnci smluvních stran.

Z věcného hlediska je spolupráce na hraničních vodách zaměřena zejména na:
  • úpravy a údržbu hraničních vodních toků včetně výstavby a provozování objektů na těchto tocích, zásobování vodou a meliorace příhraničních území
  • zajištění oboustranného přístupu k vodě
  • ochranu hraničních vod před znečištěním (včetně příslušného monitoringu, společného sledování jakosti hraničních vod, výměny údajů a organizace varovné služby v případě mimořádných událostí)
  • hydrologii a hlásnou povodňovou službu (včetně monitoringu, společných měření, výměny údajů a organizace varovné služby v případě mimořádných událostí - povodní, ledových jevů a další)
  • vodohospodářské plánování a bilancování na hraničních vodách - návrhy na koordinované využívání hraničních vod
  • ochranu vodních zdrojů pro zásobování vodou
  • vodohospodářská správní řízení týkající se hraničních vod
  • spolupráci ve věcech správy státních hranic na hraničních vodních tocích
  • ochranu akvatických a litorálních biotopů