Národní program Životní prostředí - Výzva č. 6/2017

Výzva č. 6/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka)"

Cílem Výzvy je motivovat obyvatele k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporovány budou projekty zaměřené na akumulaci a využití srážkových vod a akumulaci a využití přečištěných odpadních vod.

Oprávnění příjemci: vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů

Alokace: 100 mil. Kč

Výše podpory:
  • je dána částkou, která je součtem fixní části (stanovené pro dané technologické řešení )a proměnné části (stanovené dle vypočteného minimálního objemu nádrže) a
  • může dosáhnout maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 29. 5. 2017 do vyčerpání alokace

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...