Hodnotící subjekty

Pro jednotlivé oblasti byly rozhodnutím Ministerstva životního prostředí pověřeny hodnotící subjekty, které provádějí teoretickou a praktickou zkoušku pro zájemce o získání certifikátu. Informace o podmínkách zkoušky a volných termínech jsou uvedeny přímo na internetových stránkách pověřených subjektů.

Stacionární chladicí a klimatizační zařízení tepelná čerpadla

Zkouška probíhá podle nařízení Komise (EU) 2067/2015 (dříve nařízení Komise (ES) č. 303/2008).

Stacionární protipožární požární zařízení

Zkouška probíhá podle nařízení Komise (ES) č. 304/2008

Hodnotící subjekt s platností do roku 2016:

Elektrická spínací zařízení

Zkouška probíhá podle nařízení Komise (EU) 2015/2066 (dříve nařízení Komise (ES) 305/2008).

Hodnotící subjekt – zájemce o pověření

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle §8 odst.1 zákona č. 73/2012 Sb. hodnotící subjekt pro následující oblasti:

  • Stacionární chladící a klimatizační zařízení, tepelná čerpadla (nařízení (EU) 2015/2067),
  • Stacionární protipožární zařízení (nařízení (ES) č. 304/2008),
  • Elektrická spínací zařízení (nařízení (EU) 2015/2066).

Postup při podání žádosti se řídí § 8 zákona č. 73/2012 Sb., který stanovuje:

  • doklady, které musí být spolu se žádostí doručeny,
  • povinnosti hodnotícího subjektu,
  • podmínky, za kterých může ministerstvo změnit/zrušit vydané povolení
  • podmínky, za kterých povolení zaniká.

Součástí žádosti je také kolková známka, jakožto doklad o zaplacení správního poplatku stanoveného položkou 22 písm. b) uvedenou v příloze Sazebník k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 1000,-Kč.

Žádosti se zasílají na adresu Ministerstva životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.