Hodnocení zranitelnosti ČR vůči změně klimatu

V rámci přípravy Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu byl v roce 2016 sestaven soubor 98 indikátorů zranitelnosti, které poskytují komplexní pohled na zranitelnost České republiky vůči změně klimatu. Při výběru indikátorů bylo pohlíženo na zranitelnost deseti sektorů vůči jednotlivým projevům změny klimatu jako na soubor tří faktorů – expozice, citlivosti a adaptační kapacity.

Expozicí zde rozumíme intenzitu, délku nebo rozsah vystavení sledovaného systému narušení v podobě projevů změny klimatu. Citlivost je faktor, který zvyšuje míru ovlivnění systému projevem změny klimatu. Adaptační kapacita je schopnost systému přizpůsobit se nebo reagovat na změnu klimatu tak, aby snížil její dopady, využil příležitosti, které nabízí, a vypořádal se s jejími dopady.

První referenční vyhodnocení indikátorů zranitelnosti bylo zpracováno v roce 2017 na základě dat k roku 2014. Byly tak získány výchozí hodnoty indikátorů a trendy vztahující se k době před schválením Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v roce 2015. Souhrnná zpráva hodnotí zranitelnost ČR z pohledu jednotlivých sektorů a projevů změny klimatu a umožňuje identifikovat potenciál hrozeb vyplývajících ze změny klimatu. Další část je věnována detailnímu hodnocení jednotlivých indikátorů, které obsahuje grafy a data (často v regionální disagregaci), jejich interpretaci a nejistoty. Z hodnocení k roku 2014 vyplynulo, že zranitelnost ČR vůči projevům změny klimatu lze považovat za velmi vysokou. Z 98 indikátorů bylo pouze 9 indikátorů hodnoceno čistě pozitivně, naopak 32 indikátorů mělo negativní hodnocení. Z celé sady mělo 42 indikátorů nevýrazný trend nebo výrazné regionální rozdíly a pro 15 indikátorů nebyly k dispozici relevantní data.

Druhé průběžné vyhodnocení indikátorů zranitelnosti bylo provedeno v roce 2019 s daty k roku 2017. Souhrnné vyhodnocení pro rok 2017 prokázalo vysokou míru zranitelnosti jednotlivých složek národního hospodářství a obyvatelstva vůči projevům změny klimatu. Ze souboru 98 indikátorů je pouze 10 indikátorů hodnoceno čistě pozitivně a celkem 37 indikátorů negativně. 38 indikátorů nelze vyhodnotit jednoznačným trendem, trend stagnuje, případně kolísa, a 13 indikátorů nebylo z důvodu nedostupnosti dat hodnoceno.

Další vyhodnocení budou probíhat každé 4 roky.