Hodnocení zranitelnosti ČR vůči změně klimatu

Při formulování jednotlivých úkolů Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu byl souběžně sestaven soubor 98 indikátorů zranitelnosti, které poskytují komplexní pohled na zranitelnost České republiky vůči změně klimatu. Při výběru indikátorů bylo pohlíženo na zranitelnost deseti sektorů vůči jednotlivým projevům změny klimatu jako na soubor tří faktorů – expozice, citlivosti a adaptační kapacity. Expozicí zde rozumíme intenzitu, délku nebo rozsah vystavení sledovaného systému narušení v podobě projevů změny klimatu. Citlivost je faktor, který zvyšuje míru ovlivnění systému projevem změny klimatu. Adaptační kapacita je schopnost systému přizpůsobit se nebo reagovat na změnu klimatu tak, aby snížil její dopady, využil příležitosti, které nabízí, a vypořádal se s jejími dopady. Výsledkem tohoto přístupu vznikla sada indikátorů, která představuje otevřenou mozaiku prezentující různé aspekty zranitelnosti České republiky.

V roce 2017 byla navržená sada indikátorů zranitelnosti vyhodnocena k referenčnímu roku 2014 a byly tak získány výchozí hodnoty indikátorů a trendy platné k době před schválením Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015).

Zpracované hodnocení obsahuje shrnující zprávu, která hodnotí zranitelnost ČR z pohledu jednotlivých sektorů a projevů změny klimatu. Další část je věnována detailnímu hodnocení jednotlivých indikátorů, které obsahuje grafy a data (často v regionální disagregaci), jejich interpretaci a nejistoty.

Z vyhodnocení vyplývá, že v roce 2014 lze zranitelnost ČR vůči projevům změny klimatu považovat za velmi vysokou. Z vyhodnocených indikátorů je pouze 9 indikátorů hodnoceno čistě pozitivně, naopak 32 indikátorů má negativní hodnocení. Z hodnocené sady má 42 indikátorů nevýrazný trend nebo výrazné regionální rozdíly. Pro 15 indikátorů nebyly pro rok 2014 k dispozici relevantní data.