Hodnocení vlivu zásahů na přírodu a krajinu

Podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., je ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé (Obecná ochrana přírody a krajiny), třetí (Zvláště chráněná území) a páté (Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů) tohoto zákona (dále jen "investor"), povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. Náležitosti hodnocení s účinností od 1. srpna 2018 stanovuje vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Zároveň se ruší ustanovení § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou byly dosud upraveny náležitosti biologického hodnocení.

V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může investor požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření.

Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy se použije jako součást posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud splňuje zároveň požadavky tohoto zákona.

Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle tohoto zákona. Orgán ochrany přírody ho využije jako podklad pro vydání příslušného správního aktu.

Kontakt

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ing. Eva Voženílková, e-mail: Eva.Vozenilkova@mzp.cz; tel. 267 122 726

Autorizace k provádění hodnocení podle § 67 zákona

Hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny podle § 67 zákona mohou podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny provádět pouze osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace. Autorizaci uděluje, prodlužuje a odnímá Ministerstvo životního prostředí za podmínek stanovených zákonem a dále vyhláškou č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Více informací...

Aktuality