Hodnocení dopadů regulace

Hodnocení dopadů regulace (z angl. Regulatory Impact Assessment - RIA) se podle usnesení vlády České republiky ze dne 18. července 2007 č. 816 k návrhu změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády stalo povinnou součástí každého materiálu legislativní povahy předkládaného vládě České republiky. V ČR je RIA uplatňována u všech obecně závazných právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády (PDF, 449 kB)

Koordinaci, metodické řízení a podporu procesu RIA na úrovni ústředních správních úřadů v ČR zajišťuje Úřad vlády ČR, Oddělení pro koordinaci procesu RIA.

Na Ministerstvu životního prostředí koordinuje proces RIA odbor ekonomiky životního prostředí ve spolupráci s věcně příslušnými odbory, viz Směrnice MŽP č. 3/2014 Metodika zpracovávání analýz dopadů regulace (PDF, 177 kB).

Další informace o procesu RIA lze nalézt na stránkách Úřadu vlády ČR.