Geoparky

Co je geopark?

Geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být z odborného hlediska významné a reprezentativní. Geopark je iniciativou místních obyvatel zaměřenou na dobrovolnou ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem.

Geoparky v České republice

V ČR existuje Síť národních geoparků, o členství v níž se může ucházet jakékoliv území ČR s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si mohou jednotlivé národní geoparky a kandidátské geoparky vyměňovat zkušenosti a spolupracovat na společných projektech. Na území České republiky se nachází 6 Národních geoparků: Národní geopark Český ráj, Národní geopark Egeria (na Karlovarsku), Národní geopark GeoLoci (na Tachovsku), Národní geopark Železné hory (na Pardubicku), Národní geopark Kraj Blanických rytířů a Národní geopark Podbeskydí. Kandidátskými geoparky jsou: Geopark Joachima Barranda, Geopark Vysočina, Geopark Jeseníky, Geopark Ralsko a Geopark Broumovsko.

Národní geopark - logo

Rada národních geoparků je hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků a poradním orgánem ministra životního prostředí. Členy Rady jsou zástupci významných odborných geologických, památkových institucí, univerzit a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Rada rozhoduje o návrhu zařazení území mezi národní geoparky a napomáhá v jejich činnostech.

Která území mohou být geoparkem?

Všechna přírodně cenná a zajímavá území (místního, regionální významu) a to hlavně z hlediska geologie: např. skalní města, krasová území, archeologická, paleontologická naleziště, vulkanické jevy, staré doly, hutě… atd. Tato území se musí rozvíjet v souladu s principy Charty národních geoparků ČR, příp. Charty evropských geoparků. Geopark a jeho partneři nesmí nijak participovat na obchodu s geologickým materiálem (zejm. minerály, zkameněliny, drahokamy). O udělení certifikátu „národní geopark“ rozhoduje na základě doporučení Rady národních geoparků ministr životního prostředí.

Co udělat proto, aby geopark fungoval?

Zájem na vytvoření geoparku by měli projevit hlavně místní obyvatelé, kteří nejlépe vědí, co se na jejich území zajímavého nachází. Optimální je, pokud jsou starostové klíčových obcí mezi zakladateli geoparku a spodílejí se na jeho managementu i financování. Hlavní ekonomickou aktivitou geoparků je tzv. geoturismus.
Důležitou součástí geoparku je definování fungující a jasné struktury řídícího subjektu, který koordinuje veškeré činnosti v rámci geoparku. Nutné je mít vypracovaný i projekt geoparku, který směřuje k vytyčeným cílům a postupně je naplňuje. Nezbytným nástrojem vedoucím k úspěchu geoparku je komunikace mezi všemi klíčovými partnery na území geoparku.

Certifikát „národní geopark“ je udělován na dobu čtyř let, poté je znovu obhajován na základě pokroku dosaženého v naplňování principů Charty národních geoparků zejm. v oblasti péče o geologické dědictví, vzdělání a výzkumu, rozvoje geoturismu, financování a řízení geoparku. Posouzení provádějí experti z řad Rady národních geoparků.

Jak to vypadá ve světě?

Prozatím ve světě fungují tři geografické roviny sítí geoparků, a to: globální, kontinentální (zatím jen evropská a asijsko-pacifická) a národní. Síť evropských geoparků pod patronací UNESCO sdružuje území s významnou geologickou hodnotou v Evropě a Globální síť geoparků pod patronací UNESCO zahrnuje kromě uvedené evropské a asijsko–pacifické sítě (čínské, japonské, vietnamské a korejské geoparky, malajský a indonéský geopark) také brazilský, uruguayský a kanadský geopark. V současné době má 111 členů z 32 zemí světa.

Geoparks - logo

Global Geopark Network - logo

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/

Síť evropských geoparků. V současné době má 64 členů z 22 zemí Evropy, včetně České republiky. Byla založena v roce 2000 a její význam spočívá hlavně v koordinaci, výměně informací a zkušeností mezi členskými geoparky, spolupráci při tvorbě společných projektů a propagaci sítě včetně geologického dědictví Evropy.

Kontaktní osoba:
Martina Pásková, Ph.D.
předsedkyně Rady národních geoparků
členka Koordinačního výboru Sítě evropských geoparků pod patronací UNESCO
Ministerstvo životního prostředí
odbor geologie
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267122150 · mob.: +420 602 643 054
e-mail: martina.paskova@mzp.cz