Geoparky

Co je geopark?

Geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být z odborného hlediska významné a reprezentativní. Geopark je iniciativou místních obyvatel zaměřenou na dobrovolnou ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem.

Geoparky vyprávějí 4,6 miliard let starý příběh planety Země a geologických procesů, které ji tvarovaly. Prezentují a interpretují pradávnou historii naší planety a s ní spojené důkazy minulých geologických a klimatických změn, ale zároveň informují místní obyvatele o současných výzvách probíhajících globálních změn a pomáhají jim se připravit na související vzrůst intenzity přírodních katastrof, jakými jsou například povodně, dlouhodobá sucha, zemětřesení nebo sopečná činnost.

Geoparky v České republice

V ČR vznikla Síť národních geoparků, v níž se může ucházet o členství území s významným geologickým dědictvím. Jednotlivé geoparky si v rámci neformální sítě vyměňují zkušenosti a realizují společné projekty. Na území ČR existuje v roce 2018 již devět certifikovaných národních geoparků: Český ráj, Egeria (v Karlovarském kraji), Železné hory (Chrudimsko), GeoLoci (Tachovsko), Kraj Blanických rytířů (Vlašimsko), Podbeskydí (Štrambersko), Ralsko, Vysočina (Telčsko) a Broumovsko.

Kandidátskými geoparky, které disponují významným geologickým dědictvím, jsou v současné době Barrandien a Královská Šumava.“

Národní geopark - logo Rada národních geoparků - logo

Rada národních geoparků

je hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků a poradním orgánem ministra životního prostředí. Členy Rady jsou zástupci významných odborných geologických, památkových institucí, univerzit a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Rada rozhoduje o návrhu zařazení území mezi národní geoparky a napomáhá v jejich činnostech.

Rada národních geoparků má kromě stimulace a koordinace rozvoje a kvality národních geoparků zajišťovat též implementaci cílů Globálních geoparků UNESCO v České republice.

Která území mohou být geoparkem?

Všechna přírodně cenná a zajímavá území (místního, regionální významu) a to hlavně z hlediska geologie: např. skalní města, krasová území, archeologická, paleontologická naleziště, vulkanické jevy, staré doly, hutě atd. Tato území se musí rozvíjet v souladu s principy Charty národních geoparků ČR, příp. Charty evropských geoparků. Geopark a jeho partneři nesmí nijak participovat na obchodu s geologickým materiálem (zejm. minerály, zkameněliny, drahokamy). O udělení certifikátu „národní geopark“ rozhoduje na základě doporučení Rady národních geoparků ministr životního prostředí.

Co udělat proto, aby geopark fungoval?

Zájem na vytvoření geoparku by měli projevit hlavně místní obyvatelé, kteří nejlépe vědí, co se na jejich území zajímavého nachází. Optimální je, pokud jsou starostové klíčových obcí mezi zakladateli geoparku a podílejí se na jeho managementu i financování. Hlavní ekonomickou aktivitou geoparků je tzv. geoturismus. Důležitou součástí geoparku je definování fungující a jasné struktury řídícího subjektu, který koordinuje veškeré činnosti v rámci geoparku. Nutné je mít vypracovaný i projekt geoparku, který směřuje k vytyčeným cílům a postupně je naplňuje. Nezbytným nástrojem vedoucím k úspěchu geoparku je komunikace mezi všemi klíčovými partnery na území geoparku.

Certifikát „národní geopark“ je udělován na dobu čtyř let, poté je znovu obhajován na základě pokroku dosaženého v naplňování principů Charty národních geoparků zejm. v oblasti péče o geologické dědictví, vzdělání a výzkumu, rozvoje geoturismu, financování a řízení geoparku. Posouzení provádějí experti z řad Rady národních geoparků.

Ministerstvo životního prostředí podporuje národní geoparky nejen metodickým vedením a propagací, ale také finančně, a to zejména v rámci svého Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací, v němž nabízí možnosti podpory geoparků v tématu 4 – Ochrana geologického dědictví (Podporované aktivity: a) vyhledávání a dokumentace geologicky významných lokalit mimo zvláště chráněná území, b) péče o geologicky významné lokality, c) podpora kandidátských národních geoparků na území ČR, příprava nominační dokumentace a podmínek pro vznik geoparku).

Jak to vypadá ve světě?

V roce 2000 vznikla Evropská síť geoparků (EGN), která koordinuje a propaguje činnost Globálních geoparků UNESCO na evropském kontinentu. V roce 2004 vznikla Globální síť geoparků (GGN), která koordinuje a propaguje činnost Globálních geoparků UNESCO na celém světě, a která se v roce 2014 přetransformovala na mezinárodní sdružení „Globální síť geoparků“ podle francouzského práva. V roce 2007 vznikla Asijsko-pacifická síť, která koordinuje a propaguje činnost Globálních geoparků UNESCO v Asii a Tichomoří. V roce 2017 vznikla Síť latinsko–amerických a karibských geoparků, která koordinuje a propaguje činnost Globálních geoparků UNESCO v Latinské Americe a Karibiku.

V roce 2015 UNESCO na své generální konferenci ratifikovalo vznik nové „značky“ s titulem „UNESCO Global Geoparks“ (Globální geoparky UNESCO). Největší geoparkovou mocností je Čína, s 37 globálními geoparky. Dalšími velkými geoparkovými hráči jsou Japonsko (9 geoparků), Itálie (10 geoparků) a Španělsko (12 geoparků). Mezi pěti až sedmi geoparky mají v Německu, Řecku, Spojeném království a Francii, v ostatních zemích 1 až 4 geoparky. V současnosti je ze strany UNESCO certifikováno 140 globálních geoparků UNESCO ve 38 zemích všech kontinentů kromě Austrálie. Jediným globálním geoparkem UNESCO je v České republice Geopark Český ráj. Mezi nově (duben 2018) certifikovanými globálními geoparky UNESCO jsou např. kráter Ngorongoro (Tanzánie) či ostrov Izu jihovýchodně od japonského ostrova Honshu.

Geoparks - logo UGG-logo

Síť evropských geoparků

V současné době má 71 členů z 23 zemí Evropy, včetně České republiky. Byla založena v roce 2000 a její význam spočívá hlavně v koordinaci, výměně informací a zkušeností mezi členskými geoparky, spolupráci při tvorbě společných projektů a propagaci sítě včetně geologického dědictví Evropy.

Kontaktní osoba:
Martina Pásková, Ph.D.
předsedkyně Rady národních geoparků
členka Poradního výboru Sítě globálních geoparků
Ministerstvo životního prostředí
odbor geologie
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267122150 · mob.: +420 602 643 054
e-mail: martina.paskova@mzp.cz