Geologie

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy v geologii a do jeho působnosti spadají činnosti v oblasti: geologických prací, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí včetně ochrany nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou. Tyto činnosti v rámci MŽP zajišťuje odbor geologie.
Státní správa MŽP v oblasti geologie je podložena především zákonem č. 62/1988 Sb. (zákon o geologických pracích), v menší míře zákonem č. 44/1988 Sb. (horní zákon) a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Platné znění zákonů a vyhlášek v gesci MŽP je k dispozici v rubrice Platné právní předpisy. MŽP připravuje a zpracovává koncepce právních předpisů z oblasti ochrany horninového prostředí, geologie a hornictví a podílí se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravě a zpracování koncepce kodexu horního práva a surovinové politiky státu.

MŽP organizuje a metodicky usměrňuje výkon státní geologické služby, který zajišťují příspěvková organizace Česká geologická služba, která od roku 2012 poskytuje i služby, jako dřívější organizace Státní geologická služba - GEOFOND, se kterou se sloučila.

V rámci ochrany životního prostředí jsou vyhodnocovány rizikové geologické faktory (např. náchylnost k sesuvům a k řícení skal), zajišťován soulad územních plánů s poznatky o geologické stavbě a hodnocen vliv těžební činnosti na krajinu a životní prostředí. Povolování těžební činnosti (dobývání nerostných surovin) spadá do kompetence Státní báňské správy. V nutné míře MŽP zajišťuje nebo likviduje stará důlní díla, pokud svojí existencí ohrožují některý obecný, zákonem chráněný zájem. Plnění různých úkolů státu zajišťuje provádění geologických prací. Řeší se problematika environmentální geologie (regionální geochemie, antropogenní kontaminace, hydrogeologie a inženýrská geologie), vyhledávání a ochrany ložisek nerostných zdrojů, zřizování a vedení databanky v rámci geologické informatiky a likvidace následků geologických prací; zadávány jsou i syntetické geologické práce. Na geologii jsou zaměřeny také některé geologické projekty zahraniční rozvojová spolupráce.