Sdělení odboru ochrany vod a odboru geologie Ministerstva životního prostředí k § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Účelem tohoto sdělení je sjednocení postupu vodoprávních úřadů v přístupu k udělování souhlasu před realizací průzkumných geologických prací, jejichž následné využití bude k jímání podzemní vody nebo k využívání energetického potenciálu podzemních vod.
V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který je novelizován zákonem č. 113/2018 Sb., je doplněno písm. i) v § 17 odst. 1 (souhlas vodoprávních úřadů), které upravuje činnosti, k nimž je potřeba souhlas vodoprávního úřadu:

„ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod“.

Úprava zahrnuje provádění průzkumných geologických prací, u nichž se již v projektu předpokládá, že v případě pozitivního výsledku průzkumu bude vzniklé průzkumné dílo trvale přebudováno na jímací objekt podzemní vody nebo objekt využívající energetického potenciálu podzemních vod. Takovými objekty mohou být např.:

  • studna,
  • tepelné čerpadlo využívající energetický potenciál podzemní vody z vrtu, ze kterého se odebírá nebo čerpá podzemní voda,
  • tepelné čerpadlo využívající energetický potenciál podzemní vody a horninového prostředí z vrtu, ze kterého se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda.

Úprava je účinná od 1. 1. 2019 a týká se všech výše specifikovaných průzkumných geologických prací zahájených po tomto datu.

Žádost o udělení souhlasu

Žadatelem o udělení souhlasu je investor průzkumných geologických prací (např. majitel budoucího průzkumného díla).

Vzhledem k tomu, že současné znění vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen dokladová vyhláška), neobsahuje vzor žádosti použitelný pro žádost o provedení činnosti podle písm. i), ani seznam náležitostí k žádosti, je možné využívat pouze tzv. „volnou“ žádost. Žadatel tuto žádost předkládá vodoprávnímu úřadu v souladu s § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny náležitosti pro podání uvedené žádosti.

Pravděpodobně v prvním pololetí 2019 bude provedena novelizace dokladové vyhlášky, kde bude nově stanoven typ žádosti pro písm. i) včetně náležitostí potřebných k žádosti o udělení souhlasu.

Na průzkumné geologické práce prováděné v ochranných pásmech vodních zdrojů a v záplavových územích, které jsou povolovány podle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, se souhlas podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, nepoužije.

Souhlas

Souhlas k průzkumným geologickým pracím je vydáván příslušným vodoprávním úřadem v rámci správního řízení ve formě rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení stanovuje § 27 a 28 správního řádu, se zohledněním § 115 vodního zákona.

Geologické práce mohou podle § 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, projektovat, provádět a vyhodnocovat pouze organizace.

Vzhledem k omezeným možnostem vodoprávních úřadů požadovat v rámci „volné“ žádosti na žadateli doložení specifických dokumentů doporučujeme, aby součástí souhlasu byly následující podmínky:

  • stanovení termínu, kdy souhlas pozbývá platnosti, jestliže průzkumné geologické práce nebudou zahájeny, dobu platnosti souhlasu doporučujeme 2 roky (obdobně jako u stavebního povolení),
  • stanovení povinnosti provést průzkumné geologické práce v souladu s projektem geologických prací stanoveným v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek,
  • stanovení povinnosti žadatele ohlásit vodoprávnímu úřadu dokončení průzkumných geologických prací,
  • stanovení nejzazšího termínu pro podání žádosti o převedení průzkumného díla na vodní dílo nebo na zařízení pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, doporučujeme do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací,
  • návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu, pokud nebude žádost podána z důvodu nemožnosti využít provedené dílo k zamýšlenému účelu nebo pokud žádost o následné využití průzkumného díla bude po nabytí právní moci stanoviska zamítnuta.

Vhodné je, aby vodoprávní úřad doporučil žadatelům o vybudování vodního díla k jímání pozemní vody preferovat standardní postup povolení stavby vodního díla, pokud je místní hydrogeologická situace dostatečně známá, např. podáním žádosti podle přílohy 8 dokladové vyhlášky.