Vědecko-politické fórum pro adaptaci na změnu klimatu

V květnu 2014 proběhlo na MŽP mezinárodní Vědecko-politické fórum pro adaptaci na změnu klimatu, pořádáno Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministerstvem životního prostředí Slovenské republiky a Milieu Ltd. za podpory Evropské komise (DG Climate Action). Kromě zástupců obou ministerstev, Milieu a dalších resortů obou zemí se akce zúčastnilo několik zástupců vědeckých institucí (např. Český hydrometeorologický ústav, Slovenský hydrometeorologický ústav, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze, České vysoké učení technické v Praze) i nevládních organizací (např. Klimatická koalice, Zelený kruh, TIMUR - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s., KRI - Karpatský rozvojový inštitút).

Cílem fóra bylo představit aktivity Evropské komise (EK) a Evropské environmentální agentury (EEA) v souvislosti s problematikou adaptace na změnu klimatu (Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu), přístupy ČR a SR k řešení tohoto problému (národní adaptační strategie) a rovněž uvést konkrétní příklady adaptačních aktivit.

Aktéři diskutovali zejména o platformě Climate-ADAPT, která obsahuje informace o dopadech a adaptačních opatřeních, data, mapy, příklady dobré praxe, sektorové informace a aktivity jednotlivých členských zemí EEA. Probíraly se také návrhy na usnadnění přístupu k informacím a jejich zpřehlednění. Zástupce MŽP ČR představil postup přípravy a zpracování Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která má být předložena vládě ČR koncem roku 2014 a zástupkyně MŽP SR informovala o hlavních bodech Strategie adaptace SR na nepříznivé dopady změny klimatu, která byla schválena vládou SR v březnu 2014. Kromě národní a regionální úrovně se problematika bezprostředně dotýká měst a obcí a jejich lokálních aktivit. V této souvislosti již vznikají iniciativy v rámci EU i ČR. V rámci konkrétních adaptačních opatření byla představena revitalizace řeky Stropnice, hospodaření s dešťovou vodou v městském prostředí, adaptační strategie pro městskou část Košice-Západ, atd.

Účastníci fóra se na závěr shodli na tom, že tato akce byla velmi prospěšná pro navázání kontaktů a výměnu informací napříč institucemi a organizacemi a mezi oběma státy. Adaptace na změnu klimatu vyžaduje zapojení a aktivní spolupráci všech relevantních aktérů, informování odborné i laické veřejnosti, médií a rovněž státní správy.

V případě zájmu o zaslání některé z prezentací prosím kontaktujte odbor energetiky a ochrany klimatu.

Stáhněte si...