Formuláře

Formuláře k vyhlášce č. 248/2015 Sb., která stanovuje podrobnosti zpětného odběru pneumatik dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Příloha č. 1 obsahuje vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik dle § 38b odst. 11 zákona o odpadech, příloha č. 2 obsahuje vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému dle § 38d odst. 6 zákona o odpadech a příloha č. 3 obsahuje formulář roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik dle § 38 odst. 11 zákona o odpadech. Hlášení podle této přílohy se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.