Fond soudržnosti

Vlajka ČR Vlajka EU

Fond soudržnosti byl zřízen za účelem posilování hospodářské a sociální soudržnosti a poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) členským státům, jejichž hrubý národní produkt na obyvatele, měřený paritou kupní síly, je nižší než 90% průměru EU a které uskutečňují program pro splnění podmínek hospodářské konvergence. Celkové náklady na projekty či skupiny projektů nesmějí být v zásadě nižší než 10 mil. EUR.

V rámci České republiky pomoc z Fondu soudržnosti přímo navazuje na předvstupní nástroj – ISPA (The Instrument for Structural Policies Pre-Accession). Finanční nástroj ISPA byl určen pro kandidátské státy v období od roku 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU. Byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Zaměření a procedury jsou analogické s Fondem soudržnosti EU. Zařazení finančního nástroje ISPA do předvstupních programů podpory poskytovaných EU kandidátským státům bylo základním předpokladem pro následné úspěšné využití možností Fondu soudržnosti po vstupu ČR do EU.

Míra pomoci EU poskytovaná fondem tvořila až 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů. Konkrétní výše pomoci byla stanovena podle typu projektu, jenž má být realizován.

V předvstupním období bylo Evropskou komisí schváleno 13 projektů v sektoru životní prostředí, které byly nejdříve financovány z finančního nástroje ISPA a po vstupu ČR do EU přešly do režimu Fondu soudržnosti. Jejich celkové způsobilé náklady dle Finančního memoranda činí 321,6 milionů euro a z toho dotace z EU 217,5 milionů euro. Ve zkráceném plánovacím období 2004 až 2006 bylo Evropskou komisí schváleno 25 projektů Fondu soudržnosti sektoru Životní prostředí s objemem celkových uznatelných nákladů dle Rozhodnutí komise 527,8 milionů euro a dotací Fondu soudržnosti 378,8 milionů euro.