Fluorované skleníkové plyny

Fluorované skleníkové plyny, označované také jako tzv. F-plyny, se dělí do skupin obsahujících částečně fluorované uhlovodíky (látky HFC), zcela fluorované uhlovodíky (látky PFC), fluorid sírový (SF6) a další fluorované skleníkové plyny. Jejich seznam je uveden v příloze I a II nařízení (EU) č. 517/2014.

Informace o dovozu zařízení přednaplněných plyny HFC naleznete v kapitole Uvádění na trh zařízení s látkami HFC a systém kvót (dovoz zařízení ze zemí mimo EU a výroba zařízení v EU).

Fluorované skleníkové plyny sice nemají potenciál poškozovat ozonovou vrstvu Země, zato však mají tzv. potenciál globálního oteplování (tzv. GWP z anglického „global warming potential“). Emise těchto látek tedy mají negativní vliv na klimatický systém Země ve smyslu jeho oteplování. Potenciál GWP je vztažen k molekule CO2, pro kterou je stanoven potenciál rovný 1. Některé F-plyny mají potenciál až tisícinásobně vyšší než právě jedna molekula CO2. Znamená to tedy, že pokud má látka GWP = 1430, jedna vypuštěná molekula do atmosféry má stejný efekt jako 1430 vypuštěných molekul CO2. Také tyto látky jsou chemicky poměrně stálé a při vypuštění emisí přetrvávají v atmosféře i po několik desítek let.

F-plyny mají řadu velmi dobrých technických vlastností, pro které jsou v praxi široce používány zejména jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu, jejichž použití je omezeno Montrealským protokolem a také legislativou EU. Od 90. let 20. století jejich spotřeba roste a to s využitím především v oblasti chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, protipožární ochraně, nadouvadel izolačních pěn apod. Ve srovnání s rokem 1990 vzrostla v EU jejich spotřeba o 60% a také celosvětová spotřeba má výraznou stoupající tendenci.

Podle Kjótského protokolu se emise F-plynů započítávají do limitů snížení emisí skleníkových plynů, kterých mají jeho signatářské země, včetně EU, dosáhnout. Vrcholové orgány EU proto přijímají přísná opatření k jeho splnění.

Jedním z nich je také omezení spotřeby fluorovaných skleníkových plynů o 79% do roku 2030 oproti referenčnímu období 2009-2012. Kontrolu trhu skrze systém přidělování kvót pro výrobu a dovoz fluorovaných skleníkových plynů do EU zavádí nařízení (EU) č. 517/2014. Další opatření směřují především k předcházení emisím těchto látek, prováděním pravidelných kontrol zařízení kvalifikovanými pracovníky, znovuzískáním těchto látek z vyřazených zařízení, a stanovení kvalifikace potřebné k servisním úkonům, které jsou na zařízeních prováděny.

Dne 1. ledna 2015 se začalo používat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, o fluorovaných skleníkových plynech, které zároveň ruší původní nařízení (ES) č. 842/2006. I nadále však zůstávají v platnosti prováděcí nařízení, která budou postupně aktualizována.

Výroba a dovoz látek HFC ze zemí mimo EU (Uvádění na trh EU)

Částečně fluorované skleníkové plyny (HFC) obsažené v Sekci 1 Přílohy I nařízení (EU) 517/2014 musí být v EU od roku 2015 zařazeny do systému kvót podle čl. 15 nařízení (EU) 517/2014. Společnosti, které vyrábějí či dovážejí HFC látky ze zemí mimo EU mají povinnost zajistit, že plyny budou při uvedení na trh EU zařazeny do systému kvót. Dovozci/výrobci plynů mohou přes HFC registr v F-gas portálu (registrace a jak se registrovat) poslat prohlášení (quota declaration) týkající se předpokládaných množství pro další kalendářní rok a Evropská Komise jim následně (obvykle v průběhu podzimu) přidělí množství, které mohou vyrobit/dovézt do EU. Prohlášení se podávají obvykle od dubna do května pro dovozy na příští kalendářní rok, více v oznámení pro podniky, které hodlají uvést na trh látky HFC, v průvodci pro podání prohlášení a na stránkách EK zde.

Od roku 2017 musí být podle čl. 14 nařízení (EU) č. 517/2014 zařazeny do systému kvót i plyny HFC obsažené v chladicích a klimatizačních zařízeních či tepelných čerpadlech (v případě dovozu tzv. přednaplněných zařízeních). Dovozci/výrobci zařízení s obsahem HFC, které uvádějí na trh v EU, nežádají o přidělení kvóty Evropskou Komisi, ale musí si dostatečné množství kvóty zajistit převedením od dodavatele či výrobce plynu, který je držitelem kvóty (tzv. autorizace kvóty). Tento převod se provádí v F-gas portálu v "HFC registry". Je možné si nechat autorizovat větší objem kvóty a nevyužitou kvótu využít v dalších letech. Více informací v kapitole Uvádění na trh zařízení s látkami HFC a systém kvót (dovoz zařízení ze zemí mimo EU a výroba zařízení v EU) a v Informaci pro dovozce zařízení obsahující F-plyny.