Flexibilní mechanismy (IET‚ CDM‚ JI)

Flexibilní mechanismy Kjótského protokolu (Mezinárodní emisní obchodování, International Emission Trading, IET; Mechanismus čistého rozvoje, Clean Development Mechanism, CDM; Projekty společné realizace, Joint Implementation, JI slouží zemím s redukčními závazky ke splnění jejich cílů s nižšími náklady. Pokud by bylo pro stát příliš nákladné snížit emise, může svůj závazek splnit nákupem kreditů AAU (Assigned Amount Unit, Jednotka přiděleného množství) od jiného státu nebo se může účastnit projektů ke snižování emisí ve vyspělých zemích (JI) a v rozvojových zemích (CDM). Projekty JI generují kredity ERU (Emission Reduction Unit, Jednotka snížení emisí), CDM generují CER (Certified Emission Reduction, Ověřené snížení emisí). Všechny kredity – AAU, ERU, CER – opravňují k vypuštění ekvivalentu jedné tuny oxidu uhličitého stejně jako povolenka v EU ETS (European Union Allowance, EUA).

Koncem tzv. Kjótského období 2008-2012 byla omezena i účast na flexibilních mechanismech. V závislosti na vývoji mezinárodních vyjednávání je však možné, že budou některé mechanismy opět zprovozněny.

Provozovatelé v EU ETS mají v obchodovacím období 2013-2020 možnost vyřadit za své emise místo povolenek kredity CER a ERU. Podmínky stanovuje Nařízení Komise
č. 1123/2013
.