Financování ochrany životního prostředí

Důležitým aspektem ochrany životního prostředí je zajištění finančních prostředků na projekty směřující ke zlepšování kvality životního prostředí. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Financování životního prostředí vytváří základní předpoklad pro přípravu projektů, které mohou být realizovány z veřejných prostředků a jejichž cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj.

Nejvýznamnějším zdrojem financí jsou Evropské fondy – Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj. Prostředky z těchto fondů se poskytují prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V českém prostředí existuje dále celá řada environmentálních daní a poplatků, které zajišťují naplňování veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a Státního fondu životního prostředí) a následné financování ochrany životního prostředí pomocí národních programů.

Podpora probíhá formou dotací a nově také formou finančních nástrojů.

Ministerstvo životního prostředí má řídicí a koordinační roli, podpora se žadatelům poskytuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Fotografie - schéma