Finanční nástroje

Finanční nástroje představují moderní způsob poskytování podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jejich prostřednictvím se z veřejných zdrojů vytvářejí finanční produkty, jako jsou úvěry, garance kapitálové investice nebo jiné nástroje ke sdílení rizik.

Finanční nástroje podporují ekonomicky životaschopné projekty, přispívají k maximalizaci účinku finančních prostředků Evropské unie i národních zdrojů a podporují ekonomický rozvoj.

V současné době poskytuje Ministerstvo životního prostředí podporu touto formou v rámci specifického cíle 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení v Operačním programu Životní prostředí. Všechny podrobné informace včetně způsobu podání žádosti naleznete zde.

Výhody finančních nástrojů oproti dotacím
  • Efektivnější alokace veřejných prostředků – návratnost podpory znamená, že podpořené projekty musejí vykazovat lepší finanční výsledky než projekty podporované z dotací
  • Revolving prostředků – prostředky, které se vrátí zpět a získané úroky slouží k dalšímu financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí
  • Pákový efekt – v případě určitých finančních nástrojů dochází k přímému zapojení či přilákání soukromého kapitálu do ochrany životního prostředí. Snižuje se tak zátěž veřejných rozpočtů.
Jak systém funguje?
Fotografie - schéma

Každý operační program má svůj řídicí orgán, který dohlíží nad využíváním evropských prostředků. V případě Operačního programu Životní prostředí je jím Ministerstvo životního prostředí. Řídicí orgán dále poskytuje prostředky do finančního nástroje prostřednictvím fondu fondů nebo přímo finančního zprostředkovatele, který financuje konkrétní projekty.

Aplikace finančních nástrojů poskytovaných z prostředků EU se řídí články 37 až 46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.