Finanční mechanismy EHP a Norska

V rámci prvního kola programu v letech 2004 - 2009 udělené granty vyčerpaly 100% celkové alokace, která byla pro Českou republiku určena (104,580 mil. EUR). V rámci priority ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje bylo podpořeno 17 projektů za téměř než 8,2 mil. EUR.

Podpisem Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska pro období 2009 – 2014 zástupci České republiky, Norska, Islandu a Lichtenštejnského knížectví dne 16. června 2011 bylo zahájeno druhé kolo. Celková výše podpory pro Českou republiku byla 131,80 mil. eur. Byly podporovány projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol.

CZ02 – CZ08

MŽP se podílelo jako Partner programu na vyhlášení výzvy ve spolupráci s Ministerstvem financí jako Zprostředkovatelem k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 – „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.“ Současně byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.

Hlavním cílem programu pro CZ02 bylo zastavení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na zvyšování kapacit pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, zlepšení integrace zohlednění problematiky biologické rozmanitosti do odvětvových politik a právních předpisů a zamezení fragmentace ekosystémů. Celkový objem finančních prostředků určený pro program CZ02 byl ve výši 483,1 mil. Kč.

Hlavním cílem programu pro CZ08 bylo zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS a zachycování a ukládání CO2. Celkový objem finančních prostředků určených pro CZ08 činil 133,1 mil. Kč.

MŽP se podílelo na průběhu 8 projektů, které realizovali resortní organizace MŽP, konkrétně AOPK ČR, KRNAP a ČGS.

MGSII.

Program Malého grantového schématu „Akční plány pro zvláště chráněné druhy II“ byl navržen jako cílená činnost zaměřená na snížení úbytku biologické rozmanitosti a ochranu ohrožených rostlinných a živočišných druhů v České republice. Realizace projektů byla možná díky finanční podpoře fondů EHP a Ministerstva životního prostředí.

V letech 2014 až 2017 se nám společně podařilo realizovat velkou část všech 10 schválených záchranných programů a programů péče a navázat tak na úspěšnou realizaci malého grantového schématu z přechozího programového období EHP fondů. Dále byly připraveny návrhy 10 nových koncepčních dokumentů druhové ochrany včetně zásadní přípravy návrhu programu péče o velké šelmy. Díky prostředkům z EHP fondů jsme také mohli alespoň částečně nasměřovat aplikovaný výzkum na dosud málo probádané a zároveň rychle mizející druhy naší přírody, jako je sýček obecný. Vznikl tak významný podklad pro zajištění kvalitnější péče o ně.

Celkem 51 sub-projektů (včetně 3 rezervních) bylo schváleno k podpoře a konečných 47 sub-projektů bylo finálně realizováno. Všechny realizované sub-projekty byly uzavřeny schválením závěrečné zprávy. Finanční alokace pro realizaci sub-projektů z MGS byla poskytnuta ze zdrojů EHP v celkové výši 53.000.000 Kč. Čerpání finančních prostředků probíhalo průběžně v souvislosti s realizací jednotlivých sub-projektů.

Třetí kolo EHP a Norských fondů realizuje Státní fond životního prostředí. Informace jsou dostupné zde