Vyhlášení výběrového dotačního řízení pro NNO na dlouhodobé systémové projekty v oblasti EVVO (Podprogram C)

Ve Výzvě Podprogramu C na podporu projektů dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2019 budou podporovány neinvestiční projekty veřejně prospěšného charakteru zaměřené na metodické, koordinační, analytické a expertní činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Projekty musí mít přímou vazbu na plnění vybraných opatření Státního programu EVVO a EP na léta 2016-2025. Míra podílu dotace může v odůvodněných případech činit až 100 % nákladů projektu, maximální výše dotace pro rok 2019 činí 1,5 mil. Kč. Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Příjem žádostí končí 26. listopadu 2018. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím Grantys MŽP a listinná podoba žádosti doručena do podatelny MŽP.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat Mgr. Miroslava Nováka (e-mail: miroslav.novak@mzp.cz, 26712 2451).