Národní program Životní prostředí - Výzva č. 4/2018 Pilíře EVVO

Výzva č. 4/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Pilíře EVVO“
Cílem výzvy je:
  • zlepšení kompetence (znalostí a dovedností) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje;
  • stabilizace systému EVVO v České republice prostřednictvím podpory realizace EVVO projektů pro školy a jiné cílové skupiny, podpory systému vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a podpory aktivit zaměřených na interpretaci přírody v chráněných oblastech.
Předmětem podpory je:

Především koordinace, příprava a tvorba environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu, pořádání odborných konferencí, seminářů, tvorba metodik, podpora aktivit pro efektivní interpretaci přírodního dědictví a další aktivity.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve vlastním znění výzvy k jednotlivým podporovaným aktivitám: 6. 1. A – Environmentální vzdělávání a výchova, 6. 1. B – Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO, 6. 1. D – Interpretace přírodního dědictví.

Oprávnění příjemci:

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a výzvy s výjimkou obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.

Alokace:

Pro výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, z toho: 25 mil. Kč pro aktivitu 6. 1. A, 10 mil. Kč pro aktivitu 6. 1. B a 5 mil. Kč pro aktivitu 6. 1. D. V případě nenaplnění některé z dílčích alokací pro jednotlivé aktivity může být zbývající část alokace použita pro posílení ostatních aktivit.

Výše podpory:

minimální výše podpory: 500 tis. Kč (aktivity 6.1.A; 6.1.B) a 300 tis. Kč (aktivita 6.1.D);
maximální výše podpory: 2 mil. Kč (aktivita 6.1.A) a 1 mil. Kč (aktivity 6.1.B; 6.1.D);
maximální míra podpory: 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem Žádostí: 3. 9. 2018 - 15. 1. 2019

Výzva je koncipována jako jednokolová soutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: