Evropský systém BDR EIONET

Systém Evropské agentury pro životní prostředí „BDR“ (Business Data Repository) je centrálním systémem, kam podniky členských zemí EU ohlašují legislativou požadované informace a data z oblasti životního prostředí.

Návod na použití BDR systému a souhrn častých dotazů je k dispozici na stránkách systému BDR: https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases
Manuál k použití BDR pro podávání zpráv v českém jazyce naleznete v sekce "Stáhněte si".

Hlášení se podávají DO 31. BŘEZNA za uplynulý kalendářní rok.

Regulované látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu)

Ohlašovací povinnosti podniků jsou stanoveny v čl. 27 nařízení (ES) č. 1005/2009, kde jsou přesně specifikované požadované údaje. Informace jsou povinni poskytnout výrobci, dovozci, vývozci regulovaných látek, podnik, který regulované látky zneškodňuje a podnik, který používá regulované látky jako vstupní suroviny nebo technologická činidla.

Fluorované skleníkové plyny

Ohlašovací povinnosti podniků jsou stanoveny čl. 19 a příloze VII nařízení (EU) č. 517/2014, kde jsou přesně specifikované požadované údaje. Formát a způsob jejich předkládání stanovuje prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014.

Povinnost reportingu se vztahuje na výrobce, dovozce, vývozce fluorovaných skleníkových plynů, podniků, které tyto látky zneškodňují, používají jako vstupní surovinu, nebo je uvádí na trh obsažené ve výrobcích a zařízeních.