Evropský parlament

Evropský parlament

Evropský parlament (EP) má v současnosti 705 poslanců, kteří jsou voleni přímo občany členských států EU na pětileté volební období (poslední volby proběhly v květnu 2019). Z hlediska agendy životního prostředí je klíčový především výbor ENVI (životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin), který je příslušný mj. pro záležitosti týkající se:

  • změny klimatu;
  • znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku a ochrany biologické rozmanitosti;
  • udržitelného rozvoje;
  • mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí;
  • nápravy škod na životním prostředí;
  • Evropské agentury pro životní prostředí;
  • Evropské agentury pro chemické látky.

Z českých europoslanců byli členy tohoto výboru jmenováni Stanislav Polčák (STAN) a Alexandr Vondra (ODS), náhradníky jsou Ondřej Knotek (ANO), Kateřina Konečná (KSČM) a Ivan David (SPD). Nejnovější dokumenty z výboru ENVI jsou dostupné zde.

Do oblasti životního prostředí mají přesah také některé agendy projednávané ve výborech ITRE (průmysl, výzkum a energetika), TRAN (doprava a cestovní ruch) a AGRI (zemědělství a rozvoj venkova).

MŽP aktivně sleduje jednání ve výborech a na plénu EP a spolupracuje s českými europoslanci. Tato spolupráce spočívá především ve zpracování stanovisek k legislativním návrhům v gesci MŽP a v ad hoc spolupráci s konkrétními europoslanci (např. v souvislosti s jejich rolí zpravodaje).

Užitečné odkazy