Evidence a ohlašování

Evidence získaná na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zahrnuje např. produkci a nakládání s odpady, vydané souhlasy k provozu zařízení, evidenci PCB a další oblasti. Získávaná data jsou podkladem zejména pro plánování v oblasti odpadového hospodářství, kontrolní činnost a vyhodnocování plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024. Od roku 2012 plní všichni původci, oprávněné osoby a povinné osoby ohlašovací povinnost prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále „ISPOP"). Hlášení a zprávy se zasílají v přenosovém standardu dat o odpadech . Hlášení a zprávy v přenosovém standardu je možné vytvořit buď pomocí vlastního software nebo prostřednictvím pdf formulářů. Pro odeslání hlášení vytvořených výše uvedenými způsoby je nutná předchozí registrace ohlašovatele do ISPOP. Formuláře PDF jsou k dispozici taktéž až po registraci ohlašovatele do ISPOP.