Evidence a ohlašování

Evidence v oblasti odpadového hospodářství se získává na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a příslušných prováděcích předpisů. Zahrnuje data o produkci a nakládání s odpady, výrobky s ukončenou životností, obalovými odpady, údaje o povinných osobách, lokalizaci zařízení pro nakládání s odpady, informace o nastavení obecních systémů, o systémech rozšířené odpovědnosti výrobců a další. Údaje ohlašují původci, zařízení pro nakládání s odpady, obchodníci s odpady, dopravci odpadů a zprostředkovatelé. Dále údaje poskytují kolektivní systémy na výrobky s ukončenou životností a autorizované obalové společnosti. Zpracovávají se data prioritních odpadových toků: komunální odpady, obalové odpady, stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, kaly z čistíren odpadních vod, nebezpečné odpady (zdravotnické, POPs, PCB, odpady s obsahem azbestu, oleje atd.) elektrozařízení, baterie, akumulátory, pneumatiky, vozidla s ukončenou životností a další.

Na základě plnění všech zákonných povinností jsou získávány údaje a informace, které jsou podkladem pro hodnocení stavu a vývoje odpadového hospodářství a kontrolní činnost orgánů veřejné správy. Data jsou využita pro vyhodnocování plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, krajských plánů a plnění reportingových povinností ČR vůči EU.

Od roku 2012 plní všechny povinné osoby své ohlašovací povinnosti prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále „ISPOP"). Hlášení a zprávy se zasílají v přenosovém standardu dat o odpadech. Hlášení v přenosovém standardu je možné vytvořit buď pomocí vlastního software nebo prostřednictvím zveřejňovaných pdf formulářů. Pro odeslání hlášení vytvořených výše uvedenými způsoby je nutná předchozí registrace ohlašovatele do ISPOP. Ohlašovací formuláře pdf jsou k dispozici až po registraci ohlašovatele do ISPOP.

Stáhněte si...