Environmentální vzdělávání a poradenství

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a environmentální poradenství (EP) jsou významnými preventivními nástroji politiky životního prostředí. Jejich cílem je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání lidí, tedy takové jednání, které je v dané situaci a možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně odpovědné jednání je chápáno v osobní, občanské i profesní rovině, dotýká se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků.

V případě EVVO a EP se jedná o celosvětově uznávané obory, které jsou po desítky let rozvíjeny i v České republice, kde se pro tuto oblast postupně vyvinul systém, zakotvený v politikách a strategických dokumentech, financovaný na různých úrovních, založený na spolupráci řady aktérů od veřejné správy, přes školy, výzkumné instituce, ekocentra a další poskytovatele EVVO.

Ministerstvo životního prostředí je hlavním garantem EVVO a EP v České republice. Cílem MŽP je zabezpečit dlouhodobé fungování systému EVVO a EP v co nejvyšší kvalitě a zároveň jeho otevřenost novým přístupům a trendům, jak je to popsáno v aktuálním Státním programu EVVO a EP na léta 2016-2025. Podpora systému je zajišťována především formou legislativních norem a diferenciovaných finančních programů, rozvíjením metodik, informováním a osvětou veřejnosti, komunikací s veřejností nebo podporou funkčních sítí středisek ekologické výchovy a environmentálních poraden.

EVVO a EP se v posledních letech stále více tematicky i metodicky zaměřují na oblast změny klimatu, jako svou jednoznačnou prioritu.

Kontaktní osoby:

Mgr. Miroslav Novák, e-mail: miroslav.novak@mzp.cz, telefon 267 122 451
Mgr. Jitka Burianová, e-mail: jitka.burianova@mzp.cz, telefon 267 122 933

Přehled dostupných učebních pomůcek, programů, informačních materiálů a užitečných odkazů pro využití ve výchově a vzdělávání o změně klimatu a suchu, jako jejím klíčovém projevu v ČR. (XLSX, 28 kB)

Dokumenty

Systém finanční podpory EVVO - manažerské shrnutí (PDF, 291 kB)
Materiál představuje klíčové závěry studie "Návrh systému podpory dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO z Národního programu Životní prostředí" z roku 2020, jejímž cílem byla analýza stavu financování EVVO v ČR a návrh systémového financování klíčových služeb v oblasti EVVO z dotačních prostředků státu.

Metodika hodnocení environmentální gramotnosti žáků
Metodika podává postup k vyhodnocování environmentální gramotnosti dětí na 2. stupni ZŠ. Je určena národním a regionálním koordinátorům EVVO a výzkumníkům působícím v dané oblasti. Metodika umožňuje porovnávat výsledky žáků v různém věkovém období a vyhodnocovat úspěšnost veřejné podpory EVVO. Součástí metodiky jsou i výsledky reprezentativního průzkumu environmentální gramotnosti žáků 6., 8. a 9. ročníku z let 2019/20. V příložených dokumentech je zpráva o realizaci projektu, powerpointová prezentace s klíčovými údaji a samotná metodika.
Metodika hodnocení ekogramotnosti (PDF, 2 MB)
Metodický rámec ekogramonosti školy (PPTX, 4 MB)
Souhrnná zpráva (PDF, 2 MB)

Metodika k výuce o suchu: Žába za nic nemůže (PDF, 12 MB)
Metodika určená pro učitele základních škol je zaměřena na učení o problematice sucha jako nejvýznamnějšího projevu změny klimatu u nás. Používá metodu otevřených "dobrých" otázek. Autorky: Kateřina Jančaříková, Jarmila Novotná, Dagmar Říhová

Akční plán EVVO na léta 2019-2021 (PDF, 501 kB)
Dokument vzala vláda na vědomí dne 8. února 2019. Stanovuje aktivity, které mají zejména MŽP a MŠMT realizovat v letech 2019-2021 na podporu rozvoje systému EVVO a environmentálního poradenství v ČR.

Cíle a indikátory EVVO (PDF, 624 kB)
Dokument formuluje cíle v oblasti EVVO pro různé cílové skupiny a navrhuje vhodné postupy pro hodnocení plnění těchto cílů a účinnosti EVVO jako preventivního nástroje ochrany životního prostředí.

Děti venku v přírodě: ohrožený druh? (PDF, 6 MB)
Publikace, která poutavou formou shrnuje výzkumy z oblasti kontaktu dětí s přírodou a ukazuje, proč (nejen) děti potřebují pobyt venku v přírodě pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví.

Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy (PDF, 1 MB)
Metodika je primárně určena k hodnocení zajištění a realizace environmentální výchovy (EVVO) na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Autoevaluace má pomoci školám identifikovat silné a slabé stránky v realizaci průřezového tématu environmentální výchovy, motivovat školy k diskusi a k posílení realizace environmentální výchovy. Nástroj je určen zejména pro školní koordinátory EVVO a vedení školy.

Environmentální výchova z pohledu učitelů (PDF, 4 MB)
Environmentální výchova není v České republice novým tématem, víme ale jen málo o tom, jak je v praxi realizována. Učitelé, lektoři i vychovatelé často vnímají svůj střípek, ale nevidí celý obraz. Výzkumníci, vysokoškolští pedagogové a úředníci odpovědní za podporu oblasti zase někdy vidí živou realitu jen jako svět studií, mezinárodních úmluv či vyhlášek a grantů. Cílem publikace je pokusit se tento deficit překonat.

Doporučení podmínek zakládání a provozu LMŠ v ČR (PDF, 549 kB)
Výstup česko-německého projektu z let 2015-16 zaměřeného na přenos dobré praxe ze SRN v oblasti nastavení podmínek pro zakládání a provoz lesních mateřských škol.

Analýza dotací na podporu EVVO (PDF, 5 MB)
Analýza (2016-17) zkoumala všechny relevantní v ČR dostupné dotační zdroje na podporu neinvestičních projektů v EVVO.