Environmental Implementation Review (EIR)

Iniciativa Evropské komise Environmental Implementation Review, tj. přezkum provádění politik a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (dále jen EIR), má za cíl zlepšení implementace legislativy v oblasti životního prostředí. Jedná se o periodickou aktivitu s dvouletým cyklem. Evropská komise v rámci EIR hodnotí situaci v jednotlivých státech s cílem identifikovat mezery a nedostatky v implementaci právních předpisů a politik EU v oblasti ŽP a současně vyhodnocuje, ve kterých oblastech jsou členské státy v implementaci úspěšné.

První kolo EIR bylo zveřejněno dne 6. února 2017. Dne 19. července 2017 proběhl v Praze za přítomnosti ředitele DG ENVI Daniela Calleji y Crespa národní dialog k iniciativě EIR. Tématy setkání se zástupci státní správy, průmyslu a nevládních organizací byla kvalita ovzduší, odpadové hospodářství či proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Druhé kolo EIR Evropská komise zveřejnila dne 5. dubna 2019. Oproti prvnímu kolu zprávy z roku 2019 pokrývají i oblast chemických látek, průmyslových emisí a změny klimatu.

Odkaz na samotné „country reporty“ je k dispozici na: http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm

Součástí EIR je i horizontální analýza ve formě sdělení Evropské komise, které shrnuje poznatky napříč členskými státy a obsahuje přehled všech doporučených opatření za účelem zlepšení implementace v jednotlivých členských státech. Cílem EIR je mimo jiné provázat environmentální problematiky napříč sektory a také zprostředkovat výměnu zkušeností a nejlepších praktik mezi členskými státy. Za tímto účelem byl spušten nástroj TAIEX-EIR P2P, jehož prostřednictvím členské státy pořádají semináře, workshopy a studijní pobyty zaměřené na témata EIR. Více o nástroji naleznete zde.