Stanovisko k aplikaci obecných a specifických emisních limitů podle zákona o ochraně ovzduší

Stanovisko legislativního odboru a odboru ochrany ovzduší se týká aplikace obecných a specifických emisních limitů pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší a jejich vzájemného vztahu

Stáhněte si...