Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podle § 6 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a § 3 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se namísto měření provádí zjišťování úrovně znečišťování výpočtem. U stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.5. vyhlášky č. 415/2012 Sb. je povinnost zjišťování úrovně znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. výslovně stanovena v technické podmínce provozu tohoto bodu. Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem je uveden v § 12 této vyhlášky. Jedním ze způsobů výpočtu za účelem zjištění emisí, který je uveden v § 12 odst. 1 písm. b), je provedení součinu emisního faktoru pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Hodnoty jednotlivých emisních faktorů pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů a postupy výpočtu vykazovaných emisí jsou obsahem tohoto sdělení. Údaje o průměrném počtu dní se srážkami 1 mm a více, které jsou potřebné pro výpočet vykazovaných emisí u povrchových dolů paliv, je nutno objednat v e-shopu Národního geoportálu INSPIRE. Pro získání údajů musí být v dotazníku zadána poznámka, že data budou využita k vyčíslení vykazovaných emisí TZL.

Stáhněte si...