NPŽP - výzva 11/2019: Ekomobilita

Cílem výzvy je:
 • snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
Předmětem podpory:
 • Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
  • CNG;
  • plug-in hybrid (PHEV);
  • hybrid (FHEV);
  • elektromobil.

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem vozidel ve smyslu předchozího odstavce, je možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel, tzv. smart wallboxy.

Oprávnění příjemci:
  • státní příspěvkové organizace;
  • veřejné vysoké školy;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy;
  • svazky obcí;
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
  • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC.

  Alokace: 100 mil. Kč

  Výše podpory:

  V rámci jedné žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu pořizovaného vozidla.

  Příjem žádostí: 17. 2. 2020 – 31. 10. 2020 nebo do vyčerpání alokace

  Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

  Jak podat žádost:

  elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

  Dokumenty související s Výzvou: