EHP fondy

Pro rozvoj efektivních aktivních nástrojů druhové ochrany – záchranných programů, programů péče a doplnění informací nezbytných k ochraně málo známých zvláště chráněných druhů byl Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem připraven zvláštní dotační program Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II. Malé grantové schéma je součástí programu CZ02 – Životní prostředí, oblasti Biodiverzita a ekosystémové služby, financované EHP fondy.

Žadatelé mohli získat z tohoto Malého grantového schématu finanční podporu na realizaci či aktualizací schváleného záchranného programu nebo programu péče, přípravu nového programu nebo zpracování odborných podkladů pro rozhodování o potřebě záchranného programu pro konkrétní zvláště chráněný druh (specifikace konkrétních druhů a potřebných podkladů byla předmětem výzvy). Spektrum možných žadatelů bylo poměrně široké, zaujímající nevládní neziskové organizace, vědecko-výzkumné instituce, univerzity, ale i obce a kraje. Rozpočet každého projektu musel být v rozmezí od 124 000 Kč do 4 960 000 Kč, přičemž minimální doba realizace byla stanovena na 6 měsíců s ukončením nejpozději do 30. 4. 2016.

Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o grant trvalo od 26. května do 28. července 2014. Informace o výzvě i podrobnosti o podmínkách udělení dotace jsou zveřejněny na webu Ministerstva životního prostředí. Aktuální informace k Finančním mechanismům EHP a Norska naleznete také na http://www.eeagrants.cz/ .