Ekologická daňová reforma

Hlavním cílem ekologické daňové reformy (dále „EDR“) je stimulovat ekonomické subjekty k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva.

Předmětem zdanění jsou statky a služby, jejichž výroba a spotřeba vede k prokazatelnému negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

EDR by neměla vést ke zvýšení celkové daňové zátěže. Dodatečné výnosy ze zdanění zavedeného v rámci EDR mají být provázeny adekvátním poklesem jiných daní nebo zvýšením výdajů státního rozpočtu.

Dne 3. ledna 2007 vzala vláda na vědomí materiál Principy a harmonogram ekologické daňové reformy (PDF, 230 kB ), který zahájil realizaci EDR v České republice. EDR by měla probíhat postupně ve třech etapách do roku 2017.

I. etapa EDR spočívala v transpozici směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny. Během roku 2007 vznikly tři nové daně – daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, které doplnily již existující spotřební daň z minerálních olejů. Jejich legislativní úprava je obsažena v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který představoval balíček reformních opatření konstruovaný tak, aby došlo k celkovému snížení daňové zátěže všech obyvatel. Daně se začaly uplatňovat od 1. ledna 2008.

Cílem II. etapy EDR bylo snížení emisí do ovzduší. Zvažovala se transformace poplatků za znečišťování ovzduší na emisní daň z CO2. Souběžně s touto úvahou však začala Evropská komise připravovat revizi směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny, jejímž cílem je, aby energetické daně zohlednily nejen energetický obsah (jako je tomu dle stávajícího znění směrnice), ale i obsah CO2 v palivu. Vzhledem k této skutečnosti se od zavedení daně z CO2 v ČR prozatím ustoupilo a poplatky za znečišťování ovzduší zůstaly zachovány. V rámci nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, však došlo k jejich podstatné úpravě.

Obsah III. etapy bude záviset na tom, v jaké podobě bude schválena revize směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny.