Dunaj (MKOD)

Jednu z největších mezinárodních aktivit v ochraně vod představuje mnohostranná spolupráce při ochraně Dunaje. Původně byla zahájena v osmdesátých letech formou Deklarace podepsané v Bukurešti v roce 1985, která se týkala samotné řeky Dunaje. V roce 1992 na podnět Evropských společenství zahájil činnost Environmentální program Dunaje podporovaný z mezinárodních zdrojů, který se týkal celého povodí Dunaje včetně jeho přítoků. Paralelně probíhaly práce na přípravě Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje, Plný text smlouvy v českém jazyce je k dispozici zde (PDF, 205 kB ). Úmluva byla předložena k podpisu 29. června 1994 v Sofii a Českou republikou podepsána i ratifikována 10. března 1995.

V platnost Úmluva vstoupila dne 22. října 1998. Smluvními stranami Úmluvy jsou Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Moldávie, Německo, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Rakousko, Rumunsko, Ukrajina a Evropská unie. Pro naplňování cílů Úmluvy byla založena Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD), která se zavázala k plnění úkolů souvisejících s implementací Směrnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky v celém povodí Dunaje v souladu s článkem 3 této směrnice.

Hlavní cíle Úmluvy:
  • dosáhnout trvale udržitelného rozvoje vodního hospodářství, včetně ochrany a rozumného využívání povrchových a podzemních vod
  • omezit nebezpečí havárií, při nichž uniknou látky nebezpečné vodám
  • minimalizovat nebezpečí plynoucí z povodní a ledových jevů
  • přispět ke snížení znečištění Černého moře ze zdrojů v povodí Dunaje

MKOD provedla již čtyři společné průzkumy Dunaje, zaměřené na sledování stavu vod v daném povodí. V rámci prvního z nich byl v roce 2001 hodnocen stav Dunaje a ústí významných přítoků. Druhý, který se uskutečnil v roce 2007, vycházel ze získaných zkušeností a byl mnohem ambicióznější. Prozkoumal celé povodí včetně přítoků. V rámci třetího společného průzkumu byly sledovány hydrologické, chemické i ekologické ukazatele opět v celé délce toku Dunaje. V roce 2007 obdržela MKOD ocenění v australském Brisbane za nejlepší management povodí: 2007 Thiess International Riverprize. Čtvrtý společný průzkum Dunaje byl zahájen v polovině roku 2019. Předmětem zkoumání byly mimo jiné mikroplasty. Více informací ke čtvrtému společnému průzkumu naleznete zde.

Aktuality
  • Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje vydala návrh aktualizací Plánu povodí Dunaje a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje pro roky 2022-2027. V této souvislosti může veřejnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím dotazníku v češtině, nebo zaslat připomínky přímo k návrhům dostupným v anglickém jazyce. Vaše připomínky uvítáme do konce září 2021.
  • Všechny zájemce zveme na online workshop k aktualizaci plánů, který se bude konat 29. a 30. června. Více informací naleznete zde.