Výzva č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu č. 2/2020 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Cílem Výzvy je podpora realizace adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

V rámci Výzvy jsou oprávněnými žadateli fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Výzva je vyhlášena jako průběžná.

Termín zahájení příjmu žádostí je 1. 6. 2020 a ukončení příjmu žádostí 15. 9. 2020. V případě vyčerpání finanční alokace bude příjem žádostí ukončen dříve.

Znění Výzvy č. 2/2020 včetně dokumentace Programu a dalších příloh naleznete v souborech ke stažení.