Doprava

Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR
Nízkoemisní zóny
Metodiky a stanoviska

Doprava je jedním z významných zdrojů znečišťování ovzduší. Prostřednictvím tohoto zdroje se do ovzduší dostávají především oxidy dusíku (zejména oxid dusičitý), suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 (prachové částice), oxid uhelnatý a uhlovodíky. Všechny výše uvedené znečišťující látky mají řadu negativních dopadů na lidské zdraví i vegetaci. Platná legislativa pro ně stanoví imisní limity, které však nejsou na řadě míst (města, okolí frekventovaných komunikací) plněny. Kromě toho je jejich neplněním ČR vystavena možnosti sankcím ze strany Evropské Komise.

Suspendované částice se do ovzduší dostávají jak prostřednictvím výfukových plynů z osobních i nákladních automobilů, tak prostřednictvím otěrů brzdových destiček automobilů a abrazí vozovky. Významné objemy suspendovaných částic frakcí PM10 a větších se pak mohou dostat do ovzduší tzv. resuspenzí, nebo-li zvířením prachových částic usazených na povrchu komunikací.

Opatření ke snížení znečištění ovzduší způsobené dopravou jsou proto nezbytnou součástí strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, resp. Národního programu snižování emisí České republiky a Programů zlepšování kvality ovzduší.

Jejich realizace opatření by měla být především řešena koncepčně a se zohledněním celé řady aspektů kvalitního života ve městech (životní prostředí, bezpečnost, pohodlí, parkovací plochy, alternativní způsoby dopravy, kvalitní hromadná doprava, atd.). Takové koncepční řešení nabízí např. plány udržitelné městské mobility nebo Smart Cities.

Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR

Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí obsahuje ucelený přehled o vývoji dopravy ve vztahu k životnímu prostředí v České republice. Je tvořena řadou indikátorů popisujících vývoj dopravy na celostátní a v rámci vybraných ukazatelů také na krajské úrovni. Studie je tvořena každoročně od roku 1998 v datových řadách, které jsou sledovány již od roku 1993.

Stáhněte si...
Nízkoemisní zóny

Nízkoemisní zóny jsou nástrojem k omezování znečištění ovzduší z dopravy ve městech. Podstatou jejich fungování je omezení vjezdu určitých skupin vozidel (na základě emisní kategorie, do níž příslušné vozidlo spadá) do města, příp. jeho části.

Stáhněte si...
 • FAQ - NEZ (PDF, 216 kB) - zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají problematiky nízkoemisních zón. V případě dalších otázek je možné kontaktovat odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Ačkoli na území ČR nebyla doposud žádná nízkoemisní zóna vyhlášena, jedná se o nástroj, který funguje v řadě evropských měst, podrobnější informace o nich lze nalézt např. na http://www.urbanaccessregulations.eu/

Metodiky a stanoviska
 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování NEZ

  Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší se týká podmínek vyhlašování nízkoemisních zón a vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Zveřejněno ve Věstníku MŽP - srpen 2018.

  Metodický pokyn NEZ (PDF, 406 kB)
 • Metodika pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy

  Metodika pro výpočet resuspenze (PDF, 10 MB)
 • Metodika pro určení dynamické skladby vozového parku na komunikacích v ČR

  Dynamická skladba vozového parku (PDF, 6 MB) - metodika zahrnuje reprezentativní data pro silnice nižších tříd, tj. komunikace II. a III. tříd a dále údaje pro zahraniční automobily
 • Metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb izolační zeleně na snížení koncentrace suspendovaných částic

  Součástí metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb izolační zeleně na snížení koncentrací znečišťujících látek je také metodika pro realizaci vhodné výsadby dřevin podél komunikací i u tzv. plošných zdrojů prašnosti. K omezenému využití je zde k dispozici také demoverze aplikace pro výpočet přínosu zeleně včetně manuálu k plné verzi aplikace.

 • Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů

  Analýza (PDF, 2 MB) - analýza byla zpracována pro účely rozšíření oblasti podpory OPŽP o čisticí a kropící vozy a byla primárně zaměřena na hledání argumentů pro podporu čisticích a kropících vozů a vyčíslení jejich přínosů ke snížení prašnosti
 • Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací

  V rámci projektu Výzkumu a vývoje "Zelené technologie pro ochranu ovzduší", byla zpracována metodika, která se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) na povrchu listů. Protože významným zdrojem PAH jsou zejména spalovací motory, využívá metodika přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci v okolí frekventovaných komunikací. Informace o absorbční kapacitě listů různých druhů dřevin mohou především posloužit jako vodítko při výběru druhů pro výsadbu ochranné zeleně podél dopravně vytížených komunikací.

  Metodika sledování kontaminace (PDF, 189 kB)