NPŽP - výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

Předmětem podpory:
  • je realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. Podporovány jsou pouze DČOV splňující požadavky stanovené ve výzvě.
Oprávnění příjemci:
  • obce
Alokace:
  • 200 mil. Kč
Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

  • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
  • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
  • 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: 2. 3. 2020 - 30. 6. 2021

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Jak podat žádost:

elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Dokumenty související s Výzvou: