Aktuality a dokumenty k Aarhuské úmluvě

Aktuality
Veřejná konzultace k přípravě Národní zprávy o implementaci Aarhuské úmluvy v ČR za období let 2017–2020

Článek 10 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) vyžaduje, aby zasedání smluvních stran průběžně přezkoumávalo provádění této úmluvy na základě pravidelného podávání zpráv smluvních stran. Povinností ČR jako smluvní strany Úmluvy je tuto zprávu zpracovat a předložit Sekretariátu Úmluvy.

V souvislosti s přípravou implementační zprávy Ministerstvo životního prostředí zahajuje k jejímu návrhu (níže přiložen) veřejnou konzultaci. Připomínky je možné zaslat prostřednictvím přiloženého formuláře. Vyplněné formuláře s připomínkami posílejte na email Maggie.Skabraha@mzp.cz do 1. února 2021.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit perspektivy všech zainteresovaných stran k plnění Aarhuské úmluvy v ČR a k získání přehledu o potenciálu pro zlepšení implementace Úmluvy.

V rámci veřejné konzultace bude návrh zprávy v základní struktuře také představen zpracovatelem podkladu a zástupci MŽP na videokonferenci dne 21. ledna 2021, kde bude možné dávat podněty k doplnění zprávy přímo. Link pro připojení se k videokonferenci je pod tímto odkazem. Začátek videokonference je plánován od 16:00. Připojení bude umožněno o pět minut dříve.

Všechny připomínky budou vyhodnoceny. Finální verze zprávy bude zveřejněna po zpracování relevantních připomínek, konečném schválení v rámci resortu a předložení Sekretariátu Úmluvy do 21. února 2021.

Důležité dokumenty k Aarhuské úmluvě.