Národní program Životní prostředí - Výzva č. 12/2017 (Dešťovka)

Výzva č. 12/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka)"

Výzva č. 12/2017 navazuje na Výzvu č. 6/2017. Základní parametry podpory, včetně výše dotace a časového vymezení způsobilosti výdajů (od 27. 4. 2017) se oproti Výzvě č. 6/2017 nemění. Dochází pouze k následujícím úpravám:

  • formální změna ve způsobu financování a ukončení akce - dotace se bude poskytovat přímo a nikoliv zálohově; z tohoto důvodu je zrušen požadavek na předložení Závěrečného vyhodnocení akce;
  • změna definice obcí ohrožených suchem – definice je rozšířena v tom smyslu, že se připouští i problémy s povrchovými vodami či vodami v individuálních zdrojích; zároveň je rozšířen způsob zveřejnění omezení používání vody, připouští se i jiný prokazatelný způsob (rozhlasem, emailem apod.), než je veřejná vyhláška;
  • způsobilé výdaje na projektovou přípravu jsou nově omezeny i u jednodušších systémů (podporovaná aktivita 1. 5. B) a to částkou 5 tis. Kč; pro systémy na přečištění odpadní vody (podporovaná aktivita 1. 5. C) zůstávají omezeny částkou 10 000 Kč;
  • ze způsobilých výdajů jsou vyloučeny výdaje na DČOV;
  • prodloužena lhůta pro doručení žádosti v listinné podobě na krajské pracoviště SFŽP ČR z 5 na 30 kalendářních dní;
  • přidán nový požadovaný dokument – v případě, že bude srážková či přečištěná odpadní voda využívána a následně jako voda odpadní vypouštěna do kanalizace (typicky při využití srážkové vody na splachování toalet) bude muset žadatel doložit dokument prokazující dohodu s provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace;
  • navýšení alokace - na výzvu je alokováno celkem 240 mil. Kč, alokace je nově rozdělena na dvě části: 120 mil. Kč je určeno pro žadatele z obcí ohrožených suchem a 120 mil. Kč pro ostatní žadatele.

Cílem Výzvy je motivovat obyvatele k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporovány budou projekty zaměřené na akumulaci a využití srážkových vod a akumulaci a využití přečištěných odpadních vod.

Oprávnění příjemci: vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů

Alokace: 240 mil. Kč (120 mil. Kč je určeno pro žadatele z obcí ohrožených suchem a 120 mil. Kč pro ostatní žadatele)

Výše podpory:
  • je dána částkou, která je součtem fixní části (stanovené pro dané technologické řešení )a proměnné části (stanovené dle vypočteného minimálního objemu nádrže) a
  • může dosáhnout maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 7. 9. 2017 do vyčerpání alokace

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...