Národní program Životní prostředí - Výzva č. 12/2017 (Dešťovka) - vydání dodatku č. 1

Výzva č. 12/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka)" - ve znění dodatku č. 1 (účinnost od 1. 10. 2018 )

S účinností od 1. 10. 2018 dochází k aktualizaci podmínek pro poskytnutí podpory v rámci výzvy č. 12/2017:

Podstatné změny:
  • ruší se omezení na obce ohrožené suchem u podporované aktivity 1.5.B.1 - o podporu na akumulaci dešťové vody určené pouze pro zálivku je možné žádat u všech stávajících obytných domů v ČR,
  • rozšiřuje se okruh žadatelů o vlastníky a stavebníky rekreačních objektů - za podmínky, že prokáží, že v objektu trvale žijí,
  • přiznává se proměnná část dotace i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky a zařízení (např. využití stávajících podzemních jímek).
Hlavní formální změny:
  • prodlužuje se délka realizace u novostaveb z 12 na 24 měsíců,
  • upravuje se ustanovení o způsobilosti výdajů na práce svépomocí - způsobilým výdajem je pouze nákup materiálu a půjčení nezbytných nástrojů,
  • provádí se několik změn, které se týkají předkládaných dokumentů (dokumenty dodané elektronickou cestou již není nutné následně doručovat v listinné podobě, vyškrtnut doklad o právní subjektivitě a dokončení novostavby, doplněn doklad o vlastnictví bankovního účtu aj.).

Přílohy (znění příloh se nemění)