Národní program Životní prostředí - Výzva č. 6/2017 (Dešťovka) - aktualizace

Výzva č. 6/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou (Dešťovka)" - aktualizace k 7. 8. 2017

Na základě zkušeností s administrací došlých žádostí jsou ve Výzvě č. 6/2017 provedeny formální změny, které nemají vliv na předmět ani výši podpory:
  • formální změna ve způsobu financování a ukončení akce - dotace se bude poskytovat přímo a nikoliv zálohově; z tohoto důvodu je zrušen požadavek na předložení Závěrečného vyhodnocení akce;
  • upřesnění textu v rámci definice obcí ohrožených suchem - pojem „místní vyhláška“ je nahrazen pojmem „veřejná vyhláška“.

Cílem Výzvy je motivovat obyvatele k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporovány budou projekty zaměřené na akumulaci a využití srážkových vod a akumulaci a využití přečištěných odpadních vod.

Oprávnění příjemci: vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů

Alokace: 100 mil. Kč

Výše podpory:
  • je dána částkou, která je součtem fixní části (stanovené pro dané technologické řešení )a proměnné části (stanovené dle vypočteného minimálního objemu nádrže) a
  • může dosáhnout maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 29. 5. 2017 do vyčerpání alokace (alokace vyčerpána 30. 5. 2017)

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...
  • Výzva č. 6/2017 - aktualizované znění k 7. 8. 2017 (PDF, 1 MB)
  • Příloha č. 1 - Vzor plné moci (RTF, 2 MB)
  • Příloha č. 2 - Vzor souhlasného prohlášení vlastníků (RTF, 2 MB)
  • Příloha č. 3 - Formulář "Doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků" (RTF, 2 MB)
  • Příloha č. 4 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (RTF, 2 MB)
  • Příloha č. 5 - Formulář "Zpětvzetí Žádosti" (RTF, 2 MB)