Datum přístupu ČR k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

Úmluva byla sjednána v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) dne 17. března 1992 v Helsinkách. V platnost vstoupila 6. října 1996. V současné době má Úmluva 36 smluvních stran, včetně Evropského společenství. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost 10. září 2000 (č. 59/2002 Sb. m. s.).