Datum přístupu ČR ke Stockholmské úmluvě

Stockholmská úmluva (Stockholm Convention) o perzistentních organických polutantech byla přijata ve Stockholmu 22. května 2001 a vstoupila v platnost na základě svého článku 26 odst.1 dne 17. května 2004. Tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.