Datum přístupu ČR ke Smlouvě o Antarktidě

Smlouva o Antarktidě byla sjednána 1. prosince 1959 ve Washingtonu a vstoupila v platnost 23. června 1961. Tato Smlouva byla ratifikována tehdejším Československem 14. června 1962 (vyhláška č. 76/1962 Sb.). Česká republika převzala závazky smluvní strany jako nástupnický stát ČSFR s účinností od 1. ledna 1993.

Madridský protokol podepsala ČSFR 2. října 1992 a pro ČR jako nástupnický stát vstoupil v platnost 24. září 2004 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 42/2005 Sb. m. s.).