Datum přístupu ČR k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států byla sjednána v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) dne 13. listopadu 1979 v Ženevě. Česká republika je smluvní stranou Úmluvy od svého vzniku dne 1. ledna 1993, kdy převzala závazky Československa, pro něž Úmluva vstoupila v platnost dne 22. března 1984 (5/1985 Sb. m. s.). V současné době má Úmluva 51 smluvních stran, včetně Evropského společenství.