Daně

Dle zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, který platil do roku 2003, byly součástí daňové soustavy ČR „daně k ochraně životního prostředí“. K jejich vytvoření však nikdy nedošlo.

V současnosti se často jako ekologické daně označují daně vzniklé transpozicí směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny, které se v ČR uplatňují od roku 2008, tj. daň z pevných paliv, daň ze zemního plynu a daň z elektřiny (dále: „energetické daně“).

Jedná se o klasické spotřební daně, které doplnily již v té době existující daň z minerálních olejů. Tyto daně jsou příjmem státního rozpočtu a jejich hlavní funkcí je tedy funkce fiskální. Vzhledem k tomu, že znečištění vzniklé spalováním paliv je úměrné spotřebě paliv, jenž je předmětem zdanění, mají tyto daně jako takové i významnou spojitost s ochranou životního prostředí. Legislativní úprava energetických daní, která je součástí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, však v sobě obsahuje i řadu konkrétních ustanovení, která mají cílený environmentální podtext.

Environmentální aspekty, v podobě daňových úlev a osvobození, najdeme nejen u nových energetických daní a daně z minerálních olejů, ale i u některých dalších daní – u daně z příjmů, DPH, daně z nemovitostí, daně silniční i u daně dědické a darovací.

K využití daní k ochraně životního prostředí by měla přispět ekologická daňová reforma.

Poplatky a daně k ochraně životního prostředí v ČR

Poplatky a daně k ochraně životního prostředí ve světě