V březnu se konalo již 4. Environmentální shromáždění OSN - „UNEA 4“

Na Environmentálním shromáždění OSN se ministři životního prostředí rozhodli spolupracovat na přechodu ekonomik k efektivnějším modelům spotřeby a výroby.

V pátek 15. 3. vyvrcholilo v keňském hlavním městě Nairobi 4. Environmentální shromáždění OSN, takzvaná „UNEA 4“ (United Nations Environment Assembly). UNEA je nejvýznamnějším setkáním ministrů životního prostředí členských zemí OSN a její výstupy definují aktivity členských států např. v oblasti ochrany klimatu, spotřeby přírodních zdrojů nebo předcházení a řešení následků katastrof, ale mají také bezprostřední vliv na fungování Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

Letošní UNEA, zaměřená na téma inovací a udržitelné spotřeby a výroby byla doprovázená kampaní s heslem Think Beyond: Live Within, která upozorňovala na zásadní provázanost způsobu fungování výrobních a spotřebních řetězců s pokračující devastací planety.

Význam zvoleného tématu potvrdil i viceprezident byra UNEA, náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který vedl státní delegaci během jednání na nejvyšší úrovni. Ve svém národním projevu uvedl kroky, kterými Česká republika přispívá ke zlepšování životního prostředí na národní, regionální a globální úrovni. Konkrétně zmínil např. kampaň Dost bylo plastu!, přípravu nového zákona o odpadech či připravovanou národní strategii Cirkulární Česko 2040. Zároveň vyzval k pokračujícímu úsilí na národní i mezinárodní úrovni, což dal do souvislosti také s požadavky mezinárodní stávky studentů, která probíhala v den zakončení UNEA.

Hlavním výsledkem zasedání je 26 konkrétních rezolucí, které definují další politické kroky v oblastech nakládání s jednorázovými plasty, oběhového hospodářství, udržitelné výroby a spotřeby, odpadů v mořích, nakládání s chemickými látkami či ochrany biodiverzity. Rezoluce UNEA mají vzhledem ke svému globálnímu charakteru zásadní dopad na legislativu EU a tím také aktivity ČR a jsou určující při mobilizaci prostředků na ochranu životního prostředí.

Vedle rezolucí byla přijata také ministerská deklarace, ve které ministři zdůraznili význam transformace ekonomických modelů pro zachování životního prostředí jako primárního zdroje všech ekonomických aktivit.

Česká republika sehrála vzhledem k vykonávané místopředsednické funkci významnou roli i při zajištění průběhu celé události. Alternát vedoucího delegace ČR řídil vyjednávání rezolucí zaměřených na hospodaření samotného UNEP, jeho reformu a další budování vědecké podpory pro informované rozhodování v domácích politikách.

Na UNEA 4 byl také představen šestý Globální přehled životního prostředí (tzv. GEO 6), doposud nejkomplexnější analýza stavů a procesů v životním prostředí a jejich vazby na lidskou společnost. Spolu s ním se mohli účastníci seznámit také s Globálním přehledem přírodních zdrojů (Global Resources Outlook), který poskytuje velmi střízlivý a tedy kritický pohled na trendy ve spotřebě obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně minerálů a kovů, pro potřeby mezinárodní ekonomiky.

Soubor přijatých rezolucí a rozhodnutí je k nalezení na webu UNEA.