Konference Co se děje s naší zemí?

Termín: 17. října 2019, 10:00–16:00
Místo: Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1/98, 115 72 Praha 1

V květnu 2019 zveřejnil Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) vědeckou zprávu o stavu světových ekosystémů, jejíž závěry vyvolaly velký mediální ohlas po celém světě a vzbudily pozornost i české veřejnosti. Konference Ministerstva životního prostředí o současném stavu přírody a krajiny přiblíží tuto zprávu a její závěry českému publiku, nabídne mu hlubší vhled do mezinárodní spolupráce v ochraně biodiverzity z perspektivy odborníků, kteří se na ní podílejí, a v neposlední řadě se bude věnovat i stavu v České republice.

Tato hlavní veřejná akce MŽP k tématu mezinárodní ochrany biodiverzity navazuje na již probíhající semináře a debaty týkající se globálního stavu životního prostředí.

Hlavní témata:

První blok konference se bude věnovat poznatkům o současném stavu přírody na globální úrovni, zejména uvedené zprávě mezivládního panelu OSN, způsobu její přípravy a jejím hlavním zjištěním. Dále budou mít účastníci příležitost dozvědět se, jak se vytváří politika ochrany biodiverzity na globální úrovni, a to především v kontextu aktuálních příprav nového globálního rámce ochrany biodiverzity po roce 2020. Moderovaná debata ve druhém bloku konference se zaměří na význam biodiverzity a ekosystémových služeb i na hlavní rizikové faktory v kontextu České republiky, jimiž jsou například sucho a dlouhodobě neudržitelné hospodaření s vodou a půdou.
Třetí blok pak představí ukázku dobré praxe a nabídne prostor pro diskusi.

Předběžný program:

9:30–10:00 Registrace účastníků
10:00 Uvítání a úvodní slovo Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
10:15–10:45 Mezinárodní ochrana biologické rozmanitosti a příprava globálního rámce pro období po roce 2020
10:45–11:15 Zpráva Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby o stavu světových ekosystémů
11:15–11:30 Přestávka
11:30–13:00 Význam biodiverzity a ekosystémových služeb, stav přírody a krajiny v České republice
13:00–14:00 Oběd
14:00–16:00 Panelová diskuse na téma budoucnosti českého zemědělství z hlediska vyvažování zájmů zemědělské výroby a ochrany přírody a krajiny

Registrace:

K účasti se prosím zaregistrujte nejpozději do 10. října prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/bPhjqRVRX9b9gGVQ7.

Kontakt:

eliska.rolfova@mzp.cz, tel: 267 122 030
jan.brojac@mzp.cz, tel: 267 122 218