Čistá mobilita

Jedním z nejdůležitějších úkolů MŽP je zajištění pro člověka kvalitního a zdravého životního prostředí. Doprava je jedním z fenoménů, který má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Většina obyvatel České republiky je soustředěna ve městech a dojíždění za prací do měst je rovněž obrazem současné doby. Doprava emitující rizikové látky a hluk z hlediska životního prostředí a zdraví je ve stávajícím technickém provedení prozatím hlavním limitujícím faktorem zvyšování kvality života obyvatel především ve městech, kde je soustředěna většina populace.

Emise rizikových látek z dopravy (z naftových a benzinových motorů) zásadní měrou ovlivňují nepříznivou imisní situaci ve velkých a středních městech a dokonce v celých regionech. Dochází i k častému překračování imisních limitů pro zdravotně škodlivé látky.

Hlavním cílem čisté mobility by mělo být především snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy, kterými jsou zejména rizikové emise prachových mikročástic menších než 10 mikrometrů, tzv. PM10, částice PM2,5, dále polycyklické aromatické uhlovodíky, benzen, aldehydy, oxidy dusíku, prekurzory ozónu, těžké kovy a prach. Dle odhadů Státního zdravotního ústavu se v roce 2012 v ČR expozice suspendovaným částicím PM10 podílela na cca 5 500 předčasných úmrtích. Fatální a zdravotní důsledky rizikových emisí jsou překvapivě násobně vyšší než z dopravních nehod.

Soubor opatření v oblasti čisté mobility
 • Medializace čisté mobility, vzdělávání a osvěta a propojení se současnými iniciativami a programy (Evropský týden mobility, Místní agenda 21, CIVITAS, Smart Cities, Projekt Zdravé město, Program podpory NNO apod.)
 • Podpora projektů v oblasti technologického vývoje zaměřených na alternativní druhy dopravy a paliv
 • Vytvoření podmínek na národní úrovni pro intenzivní rozvoj alternativní dopravy a managementu mobility snižující emise rizikových látek
 • Podpora zavádění elektromobility a vývoj efektivnějších systémů a infrastruktury pro elektromobilitu.
 • Podpora využívání methanu v dopravě (CNG, LNG, bioplynu) a systémů přístupné distribuce (budování čerpacích stanic).
 • Podopora využití vodíkových technologií v dopravě
 • Podpora využívání alternativních druhů dopravy ve veřejném i soukromém sektoru a příprava České republiky na postupný odklon od využívání ropy v dopravě z ekonomických i strategických důvodů.
 • Modernizace legislativního rámce ve prospěch čisté mobility a snižování administrativní zátěže
 • Škála ekonomických stimulů a narovnání trhu internalizací externích nákladů a škod z rizikových látek s cílem vyrovnaného financování
 • Rozvoj nemotorové dopravy
 • Rozvoj opatření zlepšení mobility ve městech – podpora bikesharingu (elektro-bikesharingu) a carsharingu (eco-carsharingu)
 • Podpora intermodální dopravy ve městech a aglomeracích (návaznost železniční, veřejné hromadné dopravy a nemotorové dopravy)
 • Podpora systémů Park&Ride a Kiss&Ride
 • Podpora zavádění Nízkoemisních zón ve městech
 • Podpora implementace Strategických plánů/rámců udržitelného rozvoje měst (SUMP)

K podpoře zavádění těchto opatření je možné a vhodné při různých aktivitách využít jednotícího loga čisté mobility – EKOMOB. Metodika a podmínky využití loga najdete ZDE (PDF, 98 kB).

Materiál „Národní akční plán čisté mobility“ vypracovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva pro životní prostředí schválený na jednání vlády ČR dne 20.11.2015. Schválený materiál a usnesení:

Osvětové materiály pro žadatele o podporu v rámci Výzvy č. 21/2017 Národního programu Životní prostředí - nákup vozidel na alternativní pohon
Stáhněte si...
Prezentace z 6. ročníku konference čisté mobility, která se uskutečnila v Loučni ve dnech 9.-10.5.2019
Stáhněte si...
I. Česko-Slovenské setkání k čisté mobilitě, 21. - 22. 11. 2018, Brno
Stáhněte si...
Prezentace z konference čisté mobility, která se uskutečnila v Loučni ve dnech 12.-13.4.2018
Stáhněte si...
Prezentace z konference čisté mobility, která se uskutečnila v Loučni ve dnech 9.-10.3.2017
Stáhněte si...
Prezentace z konference čisté mobility, která se uskutečnila v Loučni dne 5.-6.11.2015
Prezentace z II. kulatého stolu k Národnímu plánu čisté mobility, který se uskutečnil ve dnech 20.-21.11.2014 v Loučni
Prezentace z workshopu MŽP za účasti Ministerstva dopravy a Ministertsva průmyslu a obchodu, energetických společností, výrobců automobilů, zástupců svazů apod., který se uskutečnil ve dnech 19.- 20. 9. 2013 v Loučni:
Prezentace z konference MŽP k čisté mobilitě, která proběhla v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 10.10.2013: