Metodický pokyn k chovům hospodářských zvířat

Aktualizované znění Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů, který byl platný od jeho vydání ve Věstníku MŽP č. 1 - 2 z roku 2013.

Aktualizovaná verze je platná od jejího vydání ve Věstníku MŽP: ROČNÍK XXVIII – leden 2018 – ČÁSTKA 1

Zveřejněno: 16. 2. 2018

Stáhněte si...