Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 (https://www.cr2030.cz/strategie/) je základní dokument státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel. V šesti klíčových oblastech shrnuje, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jakých příležitostí může využít. Pro každou oblast formuluje strategické i specifické cíle. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí. Strategický rámec je českou reakcí na přijetí globální rozvojové agendy Valným shromážděním OSN v New Yorku v září 2015 a přenáší do domácího prostředí 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals).

Samotný Rámec nenahrazuje dokumenty jednotlivých ministerstev, vymezuje ale oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje rozhodující. Uskutečňování cílů ČR 2030 leží na jednotlivých ministerstvech a měly by se promítnout do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel.

V dubnu 2018 byl vypracován také Implementační plán ke Strategickému rámci ČR 2030. Tento Implementační plán stanovuje pro každý z 27 specifických cílů soubor doporučení a opatření, který se vztahuje na příslušného gestora (nejčastěji příslušné ministerstvo). Implementační plán byl schválen Radou vlády pro udržitelný rozvoj a bude projednán vládou v polovině října 2018.

Kapitoly Strategického rámce ČR 2030
  • LIDÉ A SPOLEČNOST - Česko se do roku 2030 musí vyrovnat s řadou problémů jako je stárnutí populace nebo digitalizace a robotizace. Proto se cílem veřejných politik musí stát zlepšování kvality života všech obyvatel. Klíčovým nástrojem jsou státem garantované veřejné služby, zejména veřejné zdravotní a sociální pojištění.
  • HOSPODÁŘSKÝ MODEL - Hospodářský růst 21. století vyklíčí ze specializovaných oborů, robotizace a digitalizace. Efektivní růst v těchto oblastech závisí na vzájemné spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Pro budoucí růst jsou klíčové strukturální změny v pěti oblastech – v hospodářských institucích, inovacích, hospodaření se zdroji, infrastruktuře a v oblasti soustavy veřejných financí.
  • ODOLNÉ EKOSYSTÉMY - Česká krajina se musí vyrovnat s historickým dědictvím 20. století, zejména se zrychleným odtokem vody, zesílením eroze a degradací půd, snížením biodiverzity a obecněji se vznikem fádní a špatně prostupné krajiny. Další výzvou jsou adaptace na změnu klimatu. Klíčovými kroky ke zlepšení je zlepšení strukturou krajiny a vhodnější způsoby hospodaření.
  • OBCE A REGIONY - Klíčové pro kvalitu života je odpovědné využívání území, které vytváří podmínky pro harmonický rozvoj měst a obcí. Snižuje se rozrůstání měst do krajiny. V regionech jsou dostupné veřejné služby, jako je doprava, vzdělání nebo lékařské služby. Města a obce se adaptují na změny klimatu, okrajové oblasti země jsou napojené na zahraničí, ale i na centra v rámci Česka.
  • GLOBÁLNÍ ROZVOJ - Mezinárodní rozměr Strategického rámce cílí na prosazování hodnot a principů udržitelného rozvoje v Evropské unii a ve světě. Česko koordinuje svůj postup v oblasti udržitelnosti s ostatními státy EU, využívá na mezinárodním poli přijetí Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN a prosazuje národní priority v udržitelném rozvoji na globální úrovni.
  • DOBRÉ VLÁDNUTÍ - Vizí České republiky 2030 je země, kde se vládne demokraticky a současně dlouhodobě efektivně. Struktura rozhodování je odolná, pružná a inkluzivní. Lidé se aktivně podílejí na rozhodování o věcech veřejných a stát jim k tomu vytváří vhodné podmínky.

Další dokumenty ke Strategickému rámci Česká republika 2030 najdete zde.