Česká komise pro UNESCO

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. června 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCO. Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky organizace v ČR a současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost UNESCO. Česká komise pro UNESCO přebírá také morální záštitu nad neziskovými projekty, jež přímo souvisí s programem UNESCO nebo s naplňováním ustanovení obsažených v úmluvách, doporučeních a rezolucích UNESCO. Jedná se např. o filmové, hudební nebo divadelní festivaly, výtvarné soutěže, mezinárodní konference, výstavy, knižní veletrhy, benefiční koncerty apod.

Členy Komise jsou představitelé ústředních a dalších významných vědeckých, kulturních a pedagogických institucí, jakož i významné osobnosti české vědy a kultury. Předsedou České komise pro UNESCO byl s platností ode dne 1. října 2012 jmenován Mgr. Petr Gazdík. Vedoucím tajemníkem Sekretariátu České komise pro UNESCO je JUDr. Karel Komárek.

Členství v komisi je čestné, členové jsou jmenováni na čtyřleté období. Komise si zřídila 3 odborné sekce – pro kulturu, životní prostředí a vědu, informatiku a vzdělání. Funkce stálé představitelky ČR při UNESCO se ujala JUDr. Marie Chatardová. Stálý sekretariát na Ministerstvu zahraničních věcí ČR zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých Komisí a jejími orgány, udržuje kontakt se sekretariátem UNESCO v Paříži a s partnerskými národními komisemi. Sekretariát spravuje knihovnu obsahující několik tisíc publikací a dokumentů UNESCO. Funkci Sekretariátu Komise plní od 1. července 1996 Ministerstvo zahraničních věcí zvláštním referátem v rámci svého odboru OSN.

Adresa České komise UNESCO:

Rytířská 31
110 00 Praha 1

tel: 221 610 126
fax: 221 610 122
e-mail: unesco@mzv.cz
web: www.mzv.cz/unesco