Certifikace

Certifikáty
Jak získat certifikát
Seznam certifikovaných osob
Vzory žádostí o vydání certifikátů ke stažení
Autoklimatizace – osvědčení

Povinnost certifikace byla zavedena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o fluorovaných skleníkových plynech (toto nařízení je od 1. ledna 2015 nahrazeno nařízením (EU) č. 517/2014. Na národní úrovni je certifikace upravena zákonem č. 73/2012 Sb.. Tímto krokem bylo stanoveno, že certifikace se vztahuje na činnosti u dále specifikovaných zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a také látek, které poškozují ozonovou vrstvu (tzv. regulovaných látek).

Certifikáty se vydávají pro tyto oblasti
  • Stacionární chladicí a klimatizační zařízení, tepelná čerpadla (podle činností se rozlišují 4 kategorie)
  • Stacionární protipožární zařízení
  • Elektrická spínací zařízení

Od 1. února 2009 musí mít všechny osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu, znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu (tzv. regulovaných látek) CERTIFIKÁT (PDF, 101 kB). Certifikát opravňuje držitele k výkonu činností uvedených v certifikátu. Oprávnění pro jednotlivé činnosti se liší podle oblasti (případně kategorie), pro kterou se certifikát vydává.

Certifikáty se vydávají podle čl. 10 nařízení (EU) č. 517/2014 a § 10 zákona č. 73/2012 Sb.. Všechny certifikáty vydané nebo uznané podle předchozí legislativy (již neplatné, viz nařízení (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech a zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší) zůstávají nadále v platnosti v rozsahu a za podmínek, které jsou v nich stanoveny a jsou považovány za certifikáty vydané podle platné legislativy.

Všechny certifikáty vydané podle nařízení (EU) č. 517/2014 (nebo dříve (ES) č. 842/2006) jsou platné pro oblast fluorovaných skleníkových plynů na území celé Evropské unie. V případě jejich používání v jiném členském státu EU je pravděpodobné, že bude vyžadován jejich překlad do úředního jazyka daného státu. Tento požadavek je vhodné ověřit v příslušném členském státu EU. Oprávnění pro regulované látky je platné pouze pro území ČR, jelikož je stanoveno národní úpravou (zákon č. 73/2012 Sb.)

Jak získat certifikát

Zájemce o certifikát musí nejprve složit zkoušku u jednoho z pověřených hodnotících subjektů.

Certifikát vydává MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Zájemce o certifikát musí nejprve složit zkoušku u jednoho z pověřených hodnotících subjektů. Zkouška se sestává z teoretické a praktické části. Následně zájemce uhradí správní poplatek (viz strana 2 formuláře žádosti) a odešle podepsaný originál žádosti se všemi náležitostmi (viz jmenovitě strana 2 formuláře) na odbor ochrany ovzduší MŽP, které vystaví certifikát. Certifikát společnostem lze vystavit pouze pokud zaměstnává certifikované pracovníky. Vzory žádostí o vydání certifikátu jsou ke stažení ve spodní části stránky.

Seznam certifikovaných osob

Seznam certifikovaných osob, obsahuje certifikované osoby, kterým byla vydána oprávnění k provádění určitých druhů činností s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny. Všechny vydané certifikáty jsou evidované.

  • Seznam certifikovaných fyzických a právnických osob pro oblast chladících a klimatizačních zařízení (dle nařízení (EU) č. 2015/2067 a zákona č. 73/2012 Sb.)
  • Seznam certifikovaných fyzických a právnických osob pro oblast požární techniky (dle nařízení (ES) č. 304/2008 a zákona č. 73/2012 Sb.)
  • Seznam certifikovaných fyzických osob pro oblast elektrických spínacích zařízení (dle nařízení (EU) č. 2015/2066 a zákona č. 73/2012 Sb.)

Certifikáty vydané podle nařízení č. 303/2008 (chladící a klimatizační technika) a podle nařízení (ES) č. 305/2008 (vysokonapěťová spínací zařízení), zůstávají v platnosti za podmínek, za kterých byly vydány.

Vzory žádostí o vydání certifikátů ke stažení
CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ, TEPELNÁ ČERPADLA - nařízení Komise (EU) č. 2015/1567
PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ - nařízení Komise (ES) č. 304/2008
ELEKTRICKÁ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ - nařízení Komise (EU) č. 2015/2066
Autoklimatizace – osvědčení

Pracovníci, kteří provádějí znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel, které spadají do působnosti směrnice 2006/40/ES, musí pro tuto činnost absolvovat školení a získat osvědčení. Školení je nastaveno v souladu s nařízením (EU) č. 517/2014 a prováděcím nařízením Komise č. (ES) 307/2008.

Jedná se o vozidla kategorie M1 – vozidla určená pro dopravu osob s nejvýše 8 místy k sezení mimo sedadlo řidiče a vozidla kategorie N1 – vozidla určená pro dopravu nákladů, která mají maximální celkovou hmotnost nepřesahující 3,5 t.

Seznam vydaných osvědčení je uveden zde.

Školení pořádají a osvědčení vydávají atestační subjekty, které byly k této činnosti pověřeny.